Innehåll

Propositionens huvudsakliga innehåll

I denna proposition lämnar regeringen förslag till ytterligare åtgärder med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19.

I propositionen lämnas förslag till lagändringar som innebär att den förstärkning av stödet vid korttidsarbete som gäller under perioden januari– mars 2021 förlängs med en månad t.o.m. april samma år. Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 29 mars 2021.

Propositionen innehåller dessutom förslag om att medel ska tillföras för att utöka omställningsstödet till att även omfatta perioden mars och april 2021. Vidare lämnas förslag om medel för att inkludera lönekostnader i det förstärkta omställningsstödet vid beslut om nedstängning av verksamheter. Slutligen lämnas förslag om ökade anslag till myndigheter för hantering av stöden samt om en ökad låneram för att ingå ytterligare avtal om vaccin mot covid-19.