Innehåll

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen föreslår åtgärder för att genomföra ett nytt kapitaltäckningsregelverk för värdepappersbolag. Genom förslagen anpassas svensk rätt till EU:s värdepappersbolagsförordning och genomförs i svensk rätt EU:s värdepappersbolagsdirektiv.

Det föreslås i huvudsak att

  • nya bestämmelser om startkapital och ett nytt sätt att beräkna kapitalkrav för värdepappersbolag ska införas,

  • bestämmelserna om bolagsstyrning, riskhantering och ersättningar i värdepappersbolag bättre ska anpassas till verksamheten i sådana bolag,

  • bestämmelserna om tillsyn samt ingripande mot bl.a. värdepappersbolag ska anpassas till det nya kapitaltäckningsregelverket, och

  • vissa anpassningar av bestämmelserna om gruppbaserad tillsyn ska göras.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 26 juni 2021.