Prop. 2021/22:11 Lagstiftningsåtgärder med anledning av EU:s gröna taxonomiförordning

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslår regeringen några lagstiftningsåtgärder med anledning av EU:s gröna taxonomiförordning. Förslagen innebär i huvudsak följande.

  • Upplysningsbestämmelser införs i några lagar på fondområdet om att det i EU-förordningen finns ytterligare bestämmelser om vad en informationsbroschyr och en årsberättelse ska innehålla.

  • Fondförvaltare ska betala årliga avgifter för Finansinspektionens verksamhet enligt EU-förordningen.

  • Det införs ett krav på att fondförvaltare ska lämna information enligt EU-förordningen för att få ingå fondavtal med Pensionsmyndigheten.

  • En upplysningsbestämmelse införs i lagen om värdepappersmarknaden om att det i EU-förordningen finns ytterligare bestämmelser för den som tillhandahåller portföljförvaltning.

  • Upplysningsbestämmelser införs i årsredovisningslagen om att det i EU-förordningen finns ytterligare bestämmelser om vad en hållbarhetsrapport ska innehålla.

Förslagen i propositionen behandlar inte frågan om vad som är miljömässigt hållbart. Den frågan behandlas i EU:s gröna taxonomiförordning och i delegerade akter som antas av kommissionen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022, vilket är den tidpunkt då EU:s gröna taxonomiförordning ska börja tillämpas i de delar som gäller förordningens klimatrelaterade miljömål.