Innehåll

Propositionens huvudsakliga innehåll

I denna proposition lämnar regeringen förslag till ytterligare åtgärder på skatteområdet med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19.

I propositionen föreslås att den tillfälliga skatte- och avgiftsfriheten för förmån av fri parkering, som har gällt sedan våren 2020, förlängs till att gälla fram till och med den 30 juni 2022. Lagändringarna i denna del föreslås träda i kraft den 1 mars 2022.

Det föreslås även vissa förändringar av regelverket om s.k. tillfälliga anstånd. Ändringarna innebär bl.a. att anstånd med inbetalning av dels avdragen preliminär skatt och arbetsgivaravgifter, dels mervärdesskatt vars redovisningsperiod är en kalendermånad får beviljas för högst nio redovisningsperioder vardera. För mervärdesskatt vars redovisningsperiod är ett kalenderkvartal får anstånd beviljas för högst tre redovisningsperioder. Vidare föreslås det att anstånd för dessa skatter och avgifter får beviljas även för redovisningsperioder som infaller under oktober–december 2021. Det föreslås också att anstånd med inbetalning av mervärdesskatt vars redovisningsperiod är ett beskattningsår får beviljas för högst två redovisningsperioder, och att anstånd även får beviljas för sådan skatt som ska deklareras senast den 17 januari 2023. Lagändringarna i denna del föreslås träda i kraft den 8 februari 2022.