Prop. 2021/22:112 Återinförande av tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

Propositionens huvudsakliga innehåll

Lagen om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolagsoch föreningsstämmor trädde i kraft den 15 april 2020. Den syftade till att underlätta genomförandet av stämmor på ett sådant sätt att risken för spridning av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 kunde minimeras. Lagen var tidsbegränsad och upphörde att gälla vid utgången av 2021.

På grund av den kraftigt ökade smittspridningen i samhället föreslår regeringen i denna proposition att den tillfälliga regleringen ska återinföras.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 mars 2022 och upphöra att gälla vid årsskiftet.