Prop. 2021/22:284 Ett höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lämnas förslag om att en arbetskraftsinvandrare genom sin anställning ska uppnå en god försörjning för att kunna beviljas ett arbetstillstånd. Förslaget syftar till att stärka arbetskraftsinvandrares ställning på arbetsmarknaden och motverka konkurrens med låga löner.

Lagändringen föreslås träda i kraft den dag som regeringen bestämmer.