Förändrade 3:12-regler

Den 1 juli trädde de nya reglerna om kvalificerade andelar i kraft. De nya reglerna innebär att andelar i ett fåmansföretag är kvalificerade när andelsägaren eller någon närstående under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren varit verksam i betydande omfattning i ett företag som bedriver samma eller likartad verksamhet som det företag i vilket andelsägaren indirekt äger andelar.

De ändrade reglerna återfinns i 57 kap. 4–5 §§ inkomstskattelagen.

Mer information om reglerna om kvalificerad andel och särskilt kvalificerad andel hittar du i Rättserien.

Publicerat: 2019-08-09