2019-09-06

Bristande domskäl rörande internprissättning och skattetillägg

I senaste numret av Skattenytt finns en sammanfattning av den artikel om internprissättning och skattetillägg som Roger Persson Österman (professor i finansrätt vid Stockholms universitet) och Andreas Hansson (doktorand i skatterätt vid Handelshögskolan i Stockholm) presenterade 2018.

Artikeln behandlar hur kammarrätterna har resonerat och dömt i 50 mål rörande internprissättning och skattetillägg. Författarna menar att det i flera av domskälen saknas information, för att en utomstående ska kunna avgöra om domstolen har gjort en korrekt bedömning i fråga om huruvida oriktig uppgift har lämnats.

Till det anser författarna att domstolen i endast 6 av 26 avgöranden behandlat frågan om det förhöjda beviskravet för oriktig uppgift var uppfyllt, vilket krävs för att skattetillägg ska kunna tas ut. I de fall domstolen medgav hel eller delvis befrielse från skattetillägg var skälen för detta endast kortfattade.

I artikeln behandlas även en dom från HFD från i somras, som rör internprissättning och skattetillägg, samt frågan om beviskrav för att oriktig uppgift har lämnats. Författarna tar även upp rapporten ”Åtgärder för att förbättra skatteprocessen i stora och komplicerade mål – ökad samsyn mellan inblandade parter”.

I Skattenytt kan du läsa den sammanfattande artikeln i dess helhet.

Publicerat: 2019-09-02