2019-09-25

Subjektiva nedskrivningar av tillgångar

Jan Marton, docent vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, har skrivit om europeiska företags nedskrivningar och avsaknad av återföring av desamma.

En jämförelse av tydligheten i regleringen i IAS 40 jämfört med årsredovisningslagen görs, samt ett konstaterande att även om det förvisso skulle göra det lättare för bolagen att göra som i K2 och knappt kräva nedskrivningar alls, så skulle detta samtidigt göra redovisningen sämre och mindre informativ.
En uppmaning till tillsynsmyndigheter och revisorer att beakta nedskrivningsincitamenten får artikelförfattaren också med.

Krönika: Blir nedskrivning av tillgångar alltför subjektivt?

Publicerat: 2019-09-16