2019-10-21

Omprövningsfrist för moms vid redovisningsperiod över två beskattningsår

Skatteverket har förtydligat hur tiden för omprövning och överklagande ska beräknas i de fall en redovisningsperiod sträcker sig över två beskattningsår. Ställningstagandet är tillämpligt i vissa fall när ett bolag har kvartalsredovisning för momsredovisningen och brutet räkenskapsår.

Skatteverket har förtydligat hur tiden för omprövning och överklagande ska beräknas i de fall en redovisningsperiod sträcker sig över två beskattningsår. Ställningstagandet är tillämpligt i de fall ett bolag har kvartalsredovisning för momsredovisningen och brutet räkenskapsår med andra bokslutsdatum än sista december, sista mars, sista juni eller sista september.

Överklagande eller begäran om omprövning för en redovisningsperiod ska komma in till Skatteverket senast sjätte kalenderåret efter beskattningsårets utgång. En omprövning från Skatteverkets sida till nackdel för den skattskyldige ska beslutas inom två år från beskattningsårets utgång.

Skatteverkets slutsats är att den sista redovisningsperioden som avslutas inom ett beskattningsår ska anses höra till det beskattningsåret. Den redovisningsperiod som börjar i ett beskattningsår och avslutas i nästa beskattningsår ska anses vara den första redovisningsperioden i det andra beskattningsåret.

Här kan du läsa Skatteverkets ställningstagande i dess helhet.