2019-12-13

Ny praxis på mervärdesskatteområdet

Mattias Fri och Ulrika Grefberg, skattejurister på Svalner Skatt & Transaktion redogör i senaste numret av SkatteNytt för ny praxis inom mervärdesskatteområdet.

Nedan följer en kort sammanfattning av de domar som författarna har kommenterat.

HFD fastställde Skatterättsnämndens förhandsbesked att uthyrning av möblerade lägenheter omfattas av undantaget från skatteplikt. Vikt fästes vid att det är den avtalade hyrestiden som visar parternas avsikter, samt att de extratjänster som erbjöds inte skapade sådant mervärde att uthyrningen kan anses vara i konkurrens med hotellverksamhet. Uthyrningen skulle därför omfattas av undantaget från skatteplikt.

Förvaltning av kapital i fyra stiftelser ansågs av HFD inte omfattas av undantaget för skatteplikt. HFD gjorde samma bedömning som Skatterättsnämnden och fann att stiftelserna inte bedrev verksamhet av allmänt intresse och att undantaget för skatteplikt därför inte var tillämpligt.

Tränartjänst över internet ansågs av HFD inte ha ett så nära samband med utövande av idrottslig verksamhet att den reducerade skattesatsen om 6 % är tillämplig. Personligt anpassad tränartjänst gavs över internet. Kunden hade möjlighet att chatta med tränaren under träningspassen och möjlighet till kontakt för uppföljning och frågor efter träningen. Tjänsten ansågs inte omfattas av undantaget utan skulle beskattas med 25 % moms.

HFD fastställde Skatterättsnämndens beslut att forsränning inte omfattas av begreppet förevisning av naturområde och därmed ska beskattas enligt huvudregeln med 25 % moms.

EU-domstolen ansåg att en läkares tillhandahållande av sjukvårdstjänster till ett laboratorium rymdes inom undantaget för sjukvård. De tillhandahållna tjänsterna avsåg medicinska analyser i syfte att ställa diagnoser. EU-domstolen konstaterade att det inte måste finnas ett förtroendeförhållande mellan den som ger sjukvård och patienten. Det innebär att det är möjligt att tillhandahålla sjukvård mellan två beskattningsbara personer.

Drift av uttagsautomater ansågs av EU-domstolen inte utgöra tjänster som rymdes inom undantaget för betalningstransaktioner. Bolaget levererade de fysiska sedlarna till uttagsautomaterna, skickade information om uttag till den berörda banken, men bolaget var inte den part som godkände transaktionerna.

Du kan läsa artikeln i dess helhet i senaste numret av SkatteNytt.