2020-03-01

Omarbetad version av ISA 540 publicerad

ISA 540 Granskning av uppskattningar i redovisningen med tillhörande upplysningar är en ny version av sagda ISA som ska tillämpas på räkenskapsår som inleds 2020 eller senare. Tidigare tillämpning är tillåten.

ISA 540 uppdateras nu då det sedan dess senaste uppdatering kommit flera viktiga IFRS-standarder som ändrat de underliggande redovisningsreglerna. Exempel på ändringar i IFRS som krävt förtydliganden i ISA 540 är förväntade kreditförluster, leasing, försäkringskontrakt och intäktsredovisning.

Utöver en omarbetad ISA 540 innebär ändringen även följdändringar i främst ISA 500.

Då den omarbetade ISA 540 ännu inte behöver tillämpas ligger den med som en pdf-bilaga i FAR Online. Du hittar den alltså genom att först gå in i den nu gällande standarden och sen klicka dig vidare. I de följdändrade standarderna har ändringarna arbetats in på vanligt vis, så att man kan se både de nu gällande och de kommande lydelserna efter varandra inne i respektive ISA.

Du hittar ISA 540 här.
Film

Sökning

Det snabbaste sättet att hitta rätt i FAR Online är ofta att söka.
 
Se filmen och få tips om hur man söker effektivt - med bl.a. förkortningar och filtrering.
Se filmen