2020-01-31

HFD-dom om skälig ersättning för ombud i skattefrågor kommenterad av SKV

I avgörandet tydliggörs hur skälig ersättning för kostnader för ombud, biträde, utredning eller annat som part behövt i mål om skatt ska bestämmas.

HFD har förklarat hur bedömningen av om begärd ersättning för ombudskostnader är skälig ska göras. Vid beräkning av vad som anses vara en skälig ersättning ska bl.a. följande aspekter tas i beaktande:

  • Hur mycket tid som är skäligt att lägga ned i förhållande till frågans svårighetsgrad.
  • Ett ombud med mindre erfarenhet som kräver mer tid än ett erfaret ombud innebär att den begärda ersättningen kan minskas.
  • Om ombudet belastat målet med argumentation som inte är relevant för sakfrågan.
  • Ifall argumentation framförs i flera instanser, utan att någonting nytt tillkommer.

Den tidsåtgång för vilken ersättning krävs ska vara så specificerad att det framgår hur mycket tid som har debiterats för de olika momenten. Frågans betydelse för rättstillämpningen ska också vägas in i bedömningen.

Skatteverket instämmer i domstolens avgörande och menar att domen är detaljerad och välavvägd.

Du kan läsa Skatteverkets kommentar och domen här