2020-01-24

SKV-ställningstagande om kedjetransaktioner

Skatteverket har med anledning av de nya reglerna i mervärdesskattelagens 5 kap. 2 e § kommit med ett nytt ställningstagande om kedjetransaktioner där varan transporteras från ett EU-land till ett annat. De nya reglerna anger vilken omsättning som ska knytas till den gränsöverskridande transporten. Bestämmelserna påverkar inte möjligheten att använda förenklingsreglerna för trepartshandel.

Det nya ställningstagandet ersätter ett gammalt ställningstagande från 2007. De nya reglerna tar sikte på de fall en vara omsätts i flera led efter varandra och där varan transporteras från ett EU-land till ett annat och varan transporteras från den första säljaren direkt till slutkunden via en mellanman.

En förutsättning för att de nya reglerna ska bli tillämpliga är att det är mellanmannen som är ansvarig för transporten av varan och som står risken för varan under transporten. Det behöver dock inte vara mellanmannen som utför transporten, denne kan anlita en eller flera aktörer för att transportera varan, så länge det finns en kontinuitet i transporten och det är mellanmannen som står risken för hela transporten. Mellanmannen ska kunna visa att denne är leverantör av varan eller den som låter transportera varan. Vilken omsättning som ska knytas till den unionsinterna varuleveransen styrs bland annat av till vilken part mellanmannen kommunicerar sitt momsregistreringsnummer. De nya reglerna påverkar inte möjligheten att använda förenklingsreglerna för trepartshandel.

Läs SKV:s ställningstagande 2020-01-17 Unionsintern omsättning vid kedjetransaktioner, mervärdeskatt