2020-03-13

Nya avgöranden från RI

– sex varningar och ett förhands-nej vid februarimötet

Revisorsinspektionen har vid sitt senaste sammanträde i tillsynsnämnden avgjort sex tillsynsärenden och lämnat ett förhandsbesked. Samtliga tillsynsärenden resulterade i en varning för den granskade revisorn och även förhandsbeskedet gick den frågande emot.

Bristande revisionsbevis avseende intäktsredovisningen är en punkt som kommit upp i flera av ärendena, och som vanligt har RI också i flertalet fall slagit ner på bristande dokumentation. Två av ärendena kommer från vidarerapportering från FAR:s kvalitetskontroll, ett från RI:s egen kvalitetskontroll och ett från underrättelse från Skatteverket. I de två återstående fallen har RI ”tagit del av information” om revisorn och uppdraget, kanske från en aktieägare.

I förhandsbeskedet fick den frågande revisorn besked om att både ägande av hälften av aktierna i ett aktivt bolag som omsatte 30 Mkr och att sitta i styrelsen för det var förtroenderubbande. En ordföranderoll i ett inaktivt dotterbolag var dock ok. Två ledamöter i nämnden var skiljaktiga och ansåg att ägandet i sig inte nödvändigtvis var förtroenderubbande.

FAR har ännu inte kommenterat något av ärendena. När så sker publiceras förstås även dessa kommentarer här i FAR Online.

Du hittar RI:s avgöranden här.
Film

Skriv ut/Skapa pdf

Du kan själv skapa pdf:er av alla dokument i FAR Online som du sedan kan spara ner till din dator eller skriva ut. 

Se filmen för att ta reda på hur du gör.

Se filmen