2020-03-13

Aktieägares insynsrätt i fåmansbolag

I en artikel i Balans fördjupningsbilaga redogör Erik Holmgren, advokat vid Baker McKenzie, och Carl Svernlöv, advokat vid Baker McKenzie och adjungerad professor vid Uppsala universitet, för den utökade insynsrätt avseende bl.a. bolagets räkenskaper som enligt ABL tillkommer aktieägare i bolag med högst tio aktieägare.

Artikelförfattarna går igenom reglerna kring aktieägares rätt att begära viss information samt begränsningarna i bolagets möjligheter att vägra lämna ut den begärda informationen med hänvisning till undantagsregeln. Vidare diskuteras bolagets eventuella skyldighet att lämna ut motsvarande information från dotterbolag, samt de praktiska svårigheterna för en minoritetsägare som nekats begärd information att genomdriva sin rätt gentemot bolaget.

 

Läs artikeln i dess helhet här.
Film

Rättserien

Ett snabbt svar kan vara antingen den bästa vägen in till mer kunskap eller tillräckligt i sig självt. Ibland kanske det rent av räcker att få bekräftat det man redan vet.
 
Med Rättserien får du de snabba svaren. Se filmen om hur du får snabbast kommer åt det just du behöver.
Se filmen