2020-03-31

Förenklingsregelns tillämplighet vid beräkning av en koncerns negativa räntenetto

Skatteverket har kommit med ett ställningstagande om avdrag för negativt räntenetto. Företag i en intressegemenskap som tillämpar förenklingsregeln i 24 kap. IL får som mest inom intressegemenskapen dra av fem miljoner kr för negativt räntenetto.

Huvudregeln för avdrag för negativt räntenetto är att ett företag som mest får dra av 30 % av avdragsunderlaget. Förenklingsregeln i 24 kap. IL innebär att ett företag får dra av som mest fem miljoner kr. Företag som ingår i en intressegemenskap får dra av fem miljoner kr inom intressegemenskapen.

Om ett företag inom en intressegemenskap vill använda förenklingsregeln, gäller regeln för alla företag i gemenskapen. Det innebär att om ett eller flera företag har negativt räntenetto och ett eller flera andra företag har positivt räntenetto och utnyttjar förenklingsregeln, ska beloppsgränsen om fem miljoner kr beaktas vid beräkningen av avdragen för hela intressegemenskapen.

Läs ställningstagandet här.