2020-03-31

Kan man ställa in en beslutad utdelning?

Det är mycket prat om huruvida det är möjligt att inte dela ut redan beslutad utdelning till aktieägare. Jur.kand. och legal advisor Fredrik Ljung och advokat och adj. professor Carl Svernlöv reder ut vad som gäller i Balans fördjupningsbilaga.

Författarna redogör för vad som gäller om stämman redan har beslutat om att ge aktieutdelning till aktieägarna och det mellan tiden för beslut och dagen för utbetalning uppstår en situation som förändrar läget för bolaget.

Inledningsvis konstaterar författarna att det idag ställs höga krav på styrelsen att motivera att en utdelning är försvarbar med beaktande av bland annat kända risker och bolagets likviditetsbehov. Att backa från en redan beslutad utdelning framstår som en möjlighet enligt förarbetena till 1975 års aktiebolagslag. Det har dock kritiserats i doktrin och av författarna.

Om styrelsen anser att utdelningen inte bör betalas ut finns det andra åtgärder för styrelsen att tillgå. Enligt författarna är det möjligt för styrelsen att kalla till en ny stämma och då besluta om att skjuta upp utdelningen till dess bolagets likviditet är bättre. För att stämman ska kunna besluta om att inte betala ut den sedan tidigare beslutade utdelningen krävs att samtliga aktieägare röstar för det förslaget.

Läs hela artikeln i Balans fördjupningsbilaga.