2020-06-01

Mildare krav på kundförlust för nedsättning av momsunderlaget

Skatteverket har i ett ställningstagande redogjort för i vilka fall beskattningsunderlaget för moms kan sättas ned med anledning av ej inkommen betalning. De nya reglerna innebär en uppluckring av de tidigare kraven och gör det lättare för företag att sätta ned beskattningsunderlaget vid kundförluster.

Med anledning av den pågående coronapandemin och att många företag därför kan ha svårt att betala leverantörer har Skatteverket kommit med ett ställningstagande om när ett företag kan sätta ned beskattningsunderlaget på grund av kundförlust. Ställningstagandet innebär att det under en begränsad tid är lättare för företag att sätta ned beskattningsunderlaget. För att en köpare ska anses sakna betalningsmöjlighet ska följande villkor vara uppfyllda:

  • Köparen ska vara en beskattningsbar person.
  • Fakturan ska ha utfärdats mellan den 1 februari 2020 och den 31 december 2020.
  • Det ska ha gått minst 3 månader sedan fordran förföll till betalning.
  • En skriftlig betalningspåminnelse ska ha skickats ut.
  • Säljaren och köparen ska inte vara i intressegemenskap.

Om samtliga kriterier är uppfyllda kan säljaren sätta ned beskattningsunderlaget och behöver inte på något annat sätt visa att köparen saknar betalningsförmåga.

Läs ställningstagandet här