2020-06-01

Utdelning och vinst från koncernföretag i land-för-landrapport

Skatteverket har i ett ställningstagande förtydligat vilka uppgifter som ska ingå i land-för-landrapporter för att de rapporterade uppgifterna ska överensstämma med vad som föreskrivs av OECD.

De svenska reglerna om vilka uppgifter som ska ingå i en land-för-landrapport är enligt Skatteverket inte tillräckligt precisa. De svenska reglerna avseende land-för-landrapport ska tolkas i ljuset av EU-rätten. För att förtydliga vad som ska rapporteras har Skatteverket tolkat reglerna efter OECD:s vägledning.

Skatteverket anser att följande uppgifter ska lämnas i land-för-landrapporter:

  • Posten vinst eller förlust före inkomstskatt ska inte innehålla betalningar från andra koncernföretag när betalningarna behandlas som utdelning i betalarens hemland.
  • Posterna betald inkomstskatt och årets ackumulerade inkomstskatt ska inte innehålla upplupen eller betald inkomstskatt som avser utdelning från koncernföretag som inte ingår i posten vinst eller förlust före inkomstskatt.
  • Belopp som representerar hela eller en del av vinsten för ett annat koncernföretag (när tillämpliga redovisningsregler kräver eller tillåter detta för finansiellt rapporteringsändamål) ska inte ingå i posterna intäkter respektive vinst eller förlust före inkomstskatt. Skatt hänförlig till sådant belopp ska inte ingå i posterna betald inkomstskatt respektive årets ackumulerade inkomstskatt. Denna situation avser inte delägarens andel av ett delägarbeskattat företags resultat.
Här kan du läsa hela ställningstagandet