2020-06-22

Kommentarer av alla HFDs nya referat- och notismål

I senaste numret av SkatteNytt kan du läsa kommentarer om alla referat- och notismål på skatteområdet avgjorda av Högsta förvaltningsdomstolen under 2019. Det finns även kommentarer av domar från EU-domstolen.

Rättsfallskommentarerna är uppdelade efter område och behandlar många olika områden. Nedan ges ett axplock av områden och domar som är kommenterade.

Inom inkomstslaget näringsverksamhet kommenteras en dom avseende gränsdragning mellan reparation/underhåll och förbättringsutgifter av byggnad.

Inom mervärdesskatteområdet kommenteras bland annat tre domar rörande skatteplikt på fastighetsområdet och en dom rörande avdragsrätt för privatbostad. En dom behandlar en nu aktuell fråga om skattesats för tränartjänster som tillhandahålls online. Även en dom avseende tillträde till evenemang i ett annat land för beskattningsbara personer är kommenterad.

Från EU-domstolen kommenteras bland annat en dom avseende felaktigt debiterad moms och avdragsrätt, en dom avseende skatteundandragande vid import och två domar avseende moder- och dotterbolagsdirektivet.

En artikel kommenterar domar rörande omstruktureringar och behandlar kontinuitetsregeln vid kvalificerad fusion, räkenskapsenlig avskrivning vid kvalificerad fusion samt en dom rörande beloppsspärren och bestämningen av utgift vid ovillkorade aktieägartillskott.

Du hittar SkatteNytts rättsfallsnummer här

Kundservice

Vill du ha hjälp att hitta i FAR Online? Har du frågor om ditt abonnemang? Vi på kundservice hjälper dig gärna. Du hittar oss i chatten under kontorstid.

När vi inte är där får du gärna skicka ett mail till kundservice@far.se så hör vi av oss.