2020-09-21

Korrigeringsregeln i IL och bevisvärderingen i Datawatch-målet

Thomas Andersson, verksam inom KPMG:s företagsbeskattningsgrupp, skriver om det s.k. Datawatch-målet. Målet, som avgjordes i kammarrätten tidigare i år, gällde tillämpningen av 14 kap. 19 § IL vid ett amerikanskt bolags förvärv av samtliga andelar i ett svenskt bolag och en efterföljande omstrukturering av det svenska bolagets verksamhet.

Kammarrätten kom till slutsatsen att ifrågavarande omstrukturering resulterat i att bolagets immateriella tillgångar överförts till det nya amerikanska moderbolaget utan ersättning. Det svenska bolaget (Panopticon AB) borde ha erhållit en armlängdsmässig ersättning för tillgångarna. Kammarrätten bestämde det armlängdsmässiga priset för de immateriella tillgångarna till det amerikanska bolagets aktieförvärvspris efter vissa justeringar.

I artikeln redogörs för bevisvärderingen i målet, med en jämförelse av den bevisvärdering som gjorts i förvaltningsrätten respektive kammarrätten. Parallellt med detta kommenteras även Skatteverkets utvidgade tillämpning av 14 kap. 19 § IL.

Läs artikeln i sin helhet i SkatteNytt nr 9 s. 665
Funktioner

Bokmärken

Vill du snabbt och enkelt komma åt enskilda dokument på FAR Online? Använd bokmärkesfunktionen!

Det du använder ofta är vi säkra på att du hittar till ändå, men den där tidningsartikeln som var så bra, eller lagen du bara tittar i ibland. Bokmärk dem så blir det lättare nästa gång.