2020-11-16

RI: Nya dispens- och disciplinavgöranden

RI har vid sitt sammanträde i november avgjort ett dispensärende och fem tillsynsärenden.

Dispensärendet gällde ytterligare en ansökan om undantag från 70-procentregeln föranledd av att ett moderföretag efterfrågat en revisors medverkan i samband med en börsnotering. RI avslog ansökan och konstaterar bl.a. att även om en börsnotering utgör en engångshändelse, är den inte genomförbar utan en omfattande planering och framförhållning. Börsnoteringen kan därför inte betraktas som en sådan oförutsedd händelse som förarbetena till 22 a § revisorslagen tar sikte på.

Tillsynsärendena resulterade i fyra varningar och en erinran. Ärendena gällde bland annat

  • En revisor som åsidosatt god redovisningssed då han inte vidtagit ytterligare granskningsåtgärder gällande inventarier bestående av konst och antikviteter.
  • En revisor som åsidosatt sina skyldigheter enligt penningtvättslagen.
  • En revisor som åsidosatt sina skyldigheter genom att överträda aktiebolagslagens jävsbestämmelser.
Du hittar RI:s senaste avgöranden här
Funktioner

Anteckna och markera

Det som är svårt kan man behöva läsa flera gånger. Eller behöva hitta tillbaka till nästa gång man ställs inför samma problem.

Självklart ska det vara lika enkelt att anteckna på webben som i en bok – eller lättare. För det finns förstås oändligt många fler möjliheter att hitta tillbaka till sina anteckningar digitalt. Och där en bok blir gammal lever det digitala kvar. Vi sparar dina anteckningar även om texten bakom ändrats. För så vill man ju ha det, vare sig man tänkt på det eller inte.