2021-03-01

Nya FAR-kommenterade RI-avgöranden

FAR:s genomgång av RI:s disciplinärenden från november och december är nu färdiga och totalt har sex ärenden kommenterats. Bland dessa märks att revisorn har varnats i tre av fallen.

I ett av fallen var revisorns uppdragsbrev inte undertecknat av rätt personer. Revisorsinspektionen påpekar att det är styrelsen som ska skriva under uppdragsavtalet. FAR anser att beslutet får anses vara vägledande. Revisorn tilldelades en varning.

I ett annat fall varnades revisorn för att ha överträtt jävsbestämmelserna i aktiebolagslagen. Ett stort antal rättelser hade gjorts i bokföringen i samband med revisionen. Vid ett sådant förfarande kan revisionsbolaget anses vara behjälpligt med kundens bokföring. Revisorn borde ha varit medveten om risken för byråjäv.

I ett tredje fall har revisorn varnats bl.a. på grund av åsidosättande av regler för förstagångsrevisioner. Därutöver fick en revisor en erinran efter att ha tagit på sig ett uppdrag för en ideell förening där en kollega var styrelseledamot.

Alla av FAR kommenterade RI-beslut hittar du här.
Funktioner

Anteckna och markera

Det som är svårt kan man behöva läsa flera gånger. Eller behöva hitta tillbaka till nästa gång man ställs inför samma problem.

Självklart ska det vara lika enkelt att anteckna på webben som i en bok – eller lättare. För det finns förstås oändligt många fler möjliheter att hitta tillbaka till sina anteckningar digitalt. Och där en bok blir gammal lever det digitala kvar. Vi sparar dina anteckningar även om texten bakom ändrats. För så vill man ju ha det, vare sig man tänkt på det eller inte.