2021-03-01

Uppdaterade etikregler från FAR

FAR:s rekommendationer och uttalanden inom etik har uppdaterats och finns nu i FAR Online. Bland annat har ”allmän rådgivning” förtydligats i EtikU 14.

Ändringarna innebär i huvudsak att:

  • EtikU 2 Tystnadsplikt och upplysningsskyldighet har uppdaterats med information om rapporteringsskyldigheten vid gränsöverskridande arrangemang (DAC 6). Därutöver har en del ändringar av mer redaktionell karaktär gjorts.
  • EtikU 10 Revisorns åtgärder vid sen årsredovisning har ändrats med förtydliganden angående de olika tidsfrister för inlämning av årsredovisningar i olika slags företag, ett tillägg med en påminnelse om skyldigheten att lämna kopia av revisionsberättelsen till Skatteverket om revisorn gjort en anmärkning i revisionsberättelsen samt information om ny RI-praxis om revisorns skyldigheter att anmäla misstanke om brott vid ett bolags upprepade förseningar med att upprätta årsredovisning.
  • EtikU 11 Medlemmarnas tillämpning av lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism har uppdaterats, främst med anledning av en ny överenskommelse mellan RI och länsstyrelserna. Överenskommelsen innebär att revisionsföretag med anställda yrkesutövare som inte är revisorer (dvs. redovisningskonsulter och skatterådgivare) numera står under länsstyrelsernas tillsyn. Sådana revisionsföretag har därmed en skyldighet att anmäla sig till Bolagsverkets penningtvättsregister.
  • EtikU 13 Revisorsrotation har uppdaterats. Förutom några redaktionella ändringar har punkten 4.3 ändrats angående hur tiden för rotation ska räknas om en kund blir ett företag av allmänt intresse under revisorns mandattid. Det räkenskapsår då förändringen skedde ska räknas med i uppdragstiden vid beräkning av rotationstidpunkten. Detta är en ändring från tidigare då det angavs att beräkningen skulle ske från och med följande räkenskapsår.
  • EtikU 14 EUs förordning om revision av företag av allmänt intresse – arvodesbegränsning och förbjudna tjänster har i punkten 4.12 ändrats angående beräkning av tiden för när arvodesbegränsningen inträder när ett företag blir ett företag av allmänt intresse. Det första år som räknas ska vara det tredje räkenskapsåret efter det att företaget blev ett företag av allmänt intresse. Detta är en ändring från tidigare då det angavs att beräkningen skulle ske från och med det fjärde räkenskapsåret. Dessutom har ett förtydligande gjorts i tabellen över sådana tjänster som inte får tillhandahållas en revisionskund. Förtydligandet gäller vad som avses med ”allmän rådgivning” i kontexten juridiska tjänster. ”Allmän rådgivning” är en översättning av direktivets engelska text där ”general counsel” syftar till tillhandahållande av en bolagsjuristfunktion, vilket nu anges i tabellen.
  • I övrigt har några mindre justeringar av redaktionell karaktär gjorts i EtikR 3 Skattetjänster, EtikR 4 Vidareutbildning, EtikU 3 Allmänt om medlems yrkesutövning och särskilt om arvode, EtikU 5 Revisorers verksamhet och EtikU 9 Revisorns kommunikation med styrelse och revisionsutskott i företag av allmänt intresse i frågor om revisorns opartiskhet och självständighet.
Här hittar du de etikregler som ingår i FAR:s Medlemsvolym
Funktioner

Bokmärken

Vill du snabbt och enkelt komma åt enskilda dokument på FAR Online? Använd bokmärkesfunktionen!

Det du använder ofta är vi säkra på att du hittar till ändå, men den där tidningsartikeln som var så bra, eller lagen du bara tittar i ibland. Bokmärk dem så blir det lättare nästa gång.