2021-07-12

HFD: Lagstöd saknas för bevissäkring av handlingar i molntjänster

Högsta förvaltningsdomstolen har nyligen prövat om bestämmelserna om bevissäkring är tillämpliga på handlingar som är lagrade i en s.k. molntjänst.

I samband med en revision av NN:s verksamhet ansökte Skatteverket om att få eftersöka och omhänderta handlingar i verksamhetsutrymmen knutna dels till en angiven e-postadress, dels till en digital handelsplats. Enligt Skatteverket fanns verksamhetsutrymmena på servrar lokaliserade på okända adresser, men disponerades av NN från dennes verksamhetslokal och/eller bostad. Dessa eftersökningar skulle göras samtidigt som eftersökningen genomfördes på den aktuella adressen.

I fråga om elektroniska handlingar lämnade förvaltningsrätten ett medgivande med begränsande villkor, medan kammarrätten helt avslog ansökan i den delen.

HFD konstaterar i sitt beslut bland annat att det saknas bestämmelser om bevissäkring i form av eftersökande och omhändertagande av handlingar som är lagrade i molntjänster och vars fysiska lagringsplats inte är möjlig att lokalisera. Något lagstöd för att bifalla Skatteverkets ansökan om bevissäkring i den del som gäller handlingar lagrade i de aktuella molntjänsterna finns således inte och förvaltningsrätten borde därmed ha avslagit ansökan i den delen.

Skatteverket konstaterar i sin kommentar till målet att det finns ett behov av en moderniserad lagstiftning. Såväl lagstiftning som Skatteverkets kontrollmöjligheter behöver anpassas till den föränderliga omvärlden och den snabba utvecklingstakten inom digitaliseringen.

Här kan du läsa referatet i dess helhet.
Funktioner

Bokmärken

Vill du snabbt och enkelt komma åt enskilda dokument på FAR Online? Använd bokmärkesfunktionen!

Det du använder ofta är vi säkra på att du hittar till ändå, men den där tidningsartikeln som var så bra, eller lagen du bara tittar i ibland. Bokmärk dem så blir det lättare nästa gång.