2021-06-21

Kommentarer till HFD:s och EU-domstolens nya skattemål

I senaste numret av SkatteNytt kan du läsa kommentarer till alla referat- och notismål på skatteområdet avgjorda av Högsta förvaltningsdomstolen under 2020. Det finns även kommentarer till domar från EU-domstolen.

Rättsfallskommentarerna är uppdelade efter område och behandlar många olika områden. Nedan ges ett axplock av områden som är kommenterade.

Inom inkomstslaget näringsverksamhet behandlas t.ex. frågorna huruvida en liechtensteinsk Anstalt motsvarar ett svenskt AB vid tillämpning av reglerna om näringsbetingade andelar samt värdering av lagertillgångar.

För mervärdesskatt gås målen igenom sorterat efter kapital i mervärdesskattelagen. Totalt går författarna igenom tolv mål, fördelat på följande områden:

  • Omsättning
  • Skatteplikt
  • Beskattningsbar person
  • Skattesats/beskattningsunderlag
  • Avdragsrätt/återbetalning

Utöver de ovan nämnda finns även mål inom koncernbeskattning, omstrukturering, inkomst av tjänst och beskattning av handelsbolag kommenterade.

Inom internationell rätt behandlas frågor inom t.ex. etableringsfrihet, fri rörlighet för kapital, tjänster och unionsmedborgare, mervärdesskatt, moder-dotterbolagsdirektivet samt ett antal andra områden som kommenterats.

Här kan du läsa senaste numret av SkatteNytt
Funktioner

Anteckna och markera

Det som är svårt kan man behöva läsa flera gånger. Eller behöva hitta tillbaka till nästa gång man ställs inför samma problem.

Självklart ska det vara lika enkelt att anteckna på webben som i en bok – eller lättare. För det finns förstås oändligt många fler möjliheter att hitta tillbaka till sina anteckningar digitalt. Och där en bok blir gammal lever det digitala kvar. Vi sparar dina anteckningar även om texten bakom ändrats. För så vill man ju ha det, vare sig man tänkt på det eller inte.