2021-06-21

RevR 18 – Ny rekommendation för granskning av digital rapportering

FAR har publicerat en ny rekommendation, RevR 18 Revisorns granskning av Esef-rapporten, som gäller granskningen av noterade företag. Den nya rekommendationen gäller från och med innevarande års granskningar.

Genom öppenhetsdirektivet och lagen om värdepappersmarknaden finns det grundläggande regler för hur elektronisk rapportering av räkenskapsinformation får gå till i noterade bolag. På denna grund har det inom EU tagits fram en standard, European Single Electronic Format (Esef). Detta innebär att redovisningen ska lämnas i XHTML- och iXBRL-format.

För att säkerställa att den rapport som revisorn granskat är densamma som den som slutligt avges används ett system som kallas checksumma, vilket matematiskt kontrollerar underlaget och räknar ut en kontrollsumma på det. Så länge som två checksummor överensstämmer kan man vara säker på att de bygger på identiska underlag.

Revisionsberättelser daterade den 1 juli 2021 eller senare ska tillämpa den nya rekommendationen.

Här hittar du RevR 18.
Funktioner

Anteckna och markera

Det som är svårt kan man behöva läsa flera gånger. Eller behöva hitta tillbaka till nästa gång man ställs inför samma problem.

Självklart ska det vara lika enkelt att anteckna på webben som i en bok – eller lättare. För det finns förstås oändligt många fler möjliheter att hitta tillbaka till sina anteckningar digitalt. Och där en bok blir gammal lever det digitala kvar. Vi sparar dina anteckningar även om texten bakom ändrats. För så vill man ju ha det, vare sig man tänkt på det eller inte.