2021-06-21

SRN nekar avdrag för koncernbidrag med stöd av skatteflyktslagen

Målet gällde vissa transaktioner inom en koncern och frågor kring avdragsrätt för koncernbidrag samt om skatteflyktslagens eventuella tillämplighet på förfarandet.

Till följd av tidigare förluster i moderbolaget övervägs genomförandet av en omstrukturering i form av att moderbolaget (X AB) lämnar ett ovillkorat aktieägartillskott till ett av sina dotterbolag (Z AB), som i sin tur lämnar ett koncernbidrag till X AB på samma belopp. Räkenskapsåret efter att dessa transaktioner genomförts avyttras Z AB till bolag Y AB (som X AB äger en andel av) för marknadspris. När Y AB ägt dotterbolaget ett beskattningsår kommer koncernbidrag årligen lämnas till Z AB för kvittning av det underskott som uppkommit i det bolaget.

Skatterättsnämnden anser att den omständigheten att koncernbidraget finansieras med ett tidigare lämnat aktieägartillskott inte utgör hinder mot avdragsrätt för dotterbolaget enligt inkomstskattelagen. Vidare finns det inga hinder för moderbolaget att kvitta koncernbidraget mot underskottet. Nämnden anser emellertid att effekten av transaktionerna blir en resultatutjämning mellan X AB och Y AB som står i strid med lagstiftningens syfte. Skatteflyktslagen är därmed tillämplig, vilket innebär att det inte föreligger någon avdragsrätt för dotterbolaget för koncernbidrag och att moderbolaget inte ska ta upp bidraget som inkomst.

Läs SRN:s avgörande i dess helhet här.
Funktioner

Bokmärken

Vill du snabbt och enkelt komma åt enskilda dokument på FAR Online? Använd bokmärkesfunktionen!

Det du använder ofta är vi säkra på att du hittar till ändå, men den där tidningsartikeln som var så bra, eller lagen du bara tittar i ibland. Bokmärk dem så blir det lättare nästa gång.