2021-05-03

SRN: coronajobb på distans leder inte till fast driftställe i Sverige

En av delägarna av ett bolag med hemvist utomlands har på grund av pandemin arbetat på distans från ett hemmakontor i Sverige. Skatterättsnämnden anser inte att bolaget därigenom fått ett fast driftställe i Sverige.

På grund av de restriktioner som införts med anledning av pandemin, har det inte varit möjligt att arbeta från kontoret. En av delägarna, som också är verksam i bolaget, har på grund av detta valt att arbeta från ett hemmakontor i Sverige. Han har vistats här i landet i mer än sex månader men avser återvända till kontoret i utlandet så fort det är möjligt. Efterföljande år kan han komma att vistas i Sverige upp till tre månader.

Bestämmelserna om fast driftställe i inkomstskattelagen bygger på motsvarande reglering i artikel 5 punkt 1 i OECD:s modellavtal för dubbelbeskattning. SRN hänvisar i sin bedömning bland annat att det av kommentaren till denna artikel framgår att det inte är tillräckligt att arbete utförs i hemmet för att ett fast driftställe ska etableras. Arbetsgivaren måste anses förfoga över hemmakontoret. Så kan vara fallet om något kontor inte tillhandahålls av arbetsgivaren utan det i stället är ett krav från denne att den anställde arbetar hemifrån. I det ifrågavarande fallet har situationen dock föranletts av myndighetsrestriktioner i det land där det ordinarie kontoret är beläget, vilket innebär att arbetsgivaren inte kan anses förfoga över hemmakontoret.

Skatteverket delade den sökandes och Skatterättsnämndens bedömning.

Läs SRN:s förhandsbesked i dess helhet här.