2021-05-03

Uppdaterad Etikkod från IESBA ska återspegla begrepp i ISAE 3000

IESBAs Etikkod har uppdaterats, ändringarna träder i kraft den 15 juni 2021, men finns redan nu att ta del av i FAR Online.

Ändringarna i Etikkoden återfinns främst i avsnitt 4B Oberoende vid andra bestyrkandeuppdrag än revision och översiktlig granskning. De huvudsakliga ändringarna består av

  • ändringar i terminologi, däribland en omarbetad definition av bestyrkandekund,
  • ändringar i krav på oberoende i ljuset av den nya definitionen av bestyrkandekund,
  • förtydliganden avseende parternas roller och ansvar vid bestyrkandeuppdrag och deras oberoendekrav, och
  • tydligare distinktion mellan bestyrkandeuppdrag i avsnitten 4A och 4B av Etikkoden.

Utöver de ovan nämnda ändringarna har även andra mindre ändringar gjorts i Etikkoden. Ändringarna har genomförts för att Etikkoden ska stämma bättre överens med ISAE 3000 Andra bestyrkandeuppdrag än revisioner och översiktliga granskningar av historisk finansiell information och för att på så vis underlätta för de som ska tillämpa Etikkoden. Alla ändringar är markerade med referensen FAR N 2021:4 under den ändrade artikeln.

 

Här kan du läsa IESBAs Etikkod.