2021-11-24

BFN: ändringar i K-regelverken beslutade

Ändringarna berör bland annat datum för undertecknande av årsredovisning/årsbokslut.

BFN beslutade den 12 november om ändringar i de allmänna råden BFNAR 2012:1 om årsredovisning och koncernredovisning, BFNAR 2016:10 om årsredovisning i mindre företag och BFNAR 2017:3 om årsbokslut med tillhörande vägledningar.

Ändringarna innebär att de regler i K-regelverken som kopplar bestämmelserna om undertecknande i 2 kap. 7 § ÅRL till den dag årsredovisningen eller årsbokslutet avges upphör att gälla. Begreppet avges utmönstras därmed och ersätts med begreppet är upprättad i allmänna råd och vägledningar.

Ändringarna får till följd att det/de datum som ska anges i årsredovisningen är den dag eller de dagar som årsredovisningen undertecknades, vilket följer av 2 kap. 7 § ÅRL. Årsredovisningen är upprättad den dag samtliga befattningshavare har skrivit under.

Ändringarna medför också ändring av reglerna om händelser efter balansdagen. Händelser som bekräftar förhållanden som förelåg på balansdagen men som inträffat efter balansdagen och innan årsredovisningen är upprättad ska beaktas.

Motsvarande gäller för koncernredovisning och årsbokslut.

Ändringarna trädde i kraft den 12 november och ska tillämpas för räkenskapsår som avslutas den 31 december 2021 eller senare.

Här hittar du BFNs K-regelverk.
Funktioner

Anteckna och markera

Det som är svårt kan man behöva läsa flera gånger. Eller behöva hitta tillbaka till nästa gång man ställs inför samma problem.

Självklart ska det vara lika enkelt att anteckna på webben som i en bok – eller lättare. För det finns förstås oändligt många fler möjliheter att hitta tillbaka till sina anteckningar digitalt. Och där en bok blir gammal lever det digitala kvar. Vi sparar dina anteckningar även om texten bakom ändrats. För så vill man ju ha det, vare sig man tänkt på det eller inte.