2021-11-16

I senaste numret av Skattenytt

Kan du bl.a. läsa del två av artikeln om brexit, en kommentar av de föreslagna reglerna om riskskatt för kreditinstitut samt om Skatteverkets ändrade tillämpning av reglerna för el i industriell verksamhet.

Brexit

Professor Bertil Wiman har skrivit en artikel om de inkomstskatterättsliga följderna av brexit för svenska bolag. Del ett publicerades i förra numret och i detta nummer kan du läsa del två, som bland annat behandlar utdelningar och fusioner. Författaren går igenom konsekvenserna på bolagsnivå och ägarnivå. Artikeln innehåller även frågor rörande avräkning för fiktiv utländsk skatt.

Riskskatt för kreditinstitut

Förslaget om riskskatt som vi skrivit om i tidigare nyhetsbrev behandlas i en artikel skriven av Sofia Bildstein-Hagberg, Svenskt Näringsliv, som är författare till ett av yttrandena över Finansdepartementets promemoria Riskskatt för vissa kreditinstitut. Författaren går igenom bakgrunden och motiven till förslaget samt dess konsekvenser. Författaren lyfter även fram vad andra remissinstanser har uttryckt för åsikter samt den kritik som förslaget har fått.

Skatt på el i industriell verksamhet

Fredrik Mattsson och Mats Holmlund på Skeppsbron Skatt. har skrivit om hur Skatteverket har ändrat sin syn på hur reglerna för återbetalning av skatt på el i industriell verksamhet ska tillämpas. Författarna menar att Skatteverket har ändrat sin syn på hur reglerna ska tolkas, utan stöd av praxis eller ändrade regler. Författarna anser att Skatteverkets tolkning av reglerna är fel och strider mot syftet med lagen, samt leder till snedvridning av konkurrensen, då olika företag kan drabbas olika beroende på hur deras verksamhet är uppbyggd.

Övrigt

Utöver de ovan nämnda artiklarna kan du läsa en konferensrapport som behandlar de fem skatterättsliga teman som behandlades vid den konferens som hölls till minne av Ben Terra i september 2021 samt en recension av Mats Höglunds bok Dokumentation av internprissättning – med inriktning på land-för-landrapportering skriven av Stig von Bahr.

Läs artiklarna här
Innehåll

Tidningar

I FAR Online finns följande tidningar med fullständiga historiska arkiv.

  • Balans – FAR:s tidning för fri och obunden debatt inom revisions- och rådgivningsbranschens intresseområden. Innehåller också reportage, nyheter och kommentarer. 
  • Resultat – FAR:s tidning för företagare som förklarar komplicerade frågor på ett enkelt sätt. Innehåller nyheter inom skatt, redovisning och andra företagsaktuella ämnen. 
  • Skattenytt – En av Sveriges ledande tidskrifter på skatterättens område. Artiklarna i Skattenytt täcker hela det skatterättsliga fältet på en hög nivå.