2021-10-18

AMN: Incitamentsprogram måste avgöras av bolaget självt

Aktiemarknadsnämnden har nyligen offentliggjort svaret på en detaljerad fråga om ifall ett visst incitamentsprogram är i överensstämmelse med nämndens principuttalande från år 2002.

Genom plenumuttalandet AMN 2002:1 lade Aktiemarknadsnämnden fast sin syn på när ett incitamentsprogram i ett aktiemarknadsbolag får beslutas av styrelsen och när beslut måste tas av stämman.

I det aktuella fallet har det sökande bolaget detaljerat beskrivit sitt fall och bett att få nämndens godkännande att det är förenligt med god sed, motsvarande hur man kan få dispens från budplikt från nämnden.

Aktiemarknadsnämnden ansåg dock att det inte var dess uppgift att ge sådana godkännanden, utan att det är upp till styrelsen själv att avgöra om programmets omfattning är sådan att ett stämmobeslut krävs.

Här kan du läsa Aktiemarknadsnämndens uttalande