2021-10-18

Skatteverket kan inte ändra bolags avdragsrätt för moms retroaktivt

HFD har slagit fast att ett bolag som blivit registrerat för moms inte ska kunna nekas avdrag med motivering att ekonomisk verksamhet inte föreligger.

HFD har prövat frågan om registreringens betydelse för avdragsrätt till moms. Frågan i målet gällde ett bolag som bedriver verksamhet inom förädling och försäljning av hästar. Vid ansökningsförfarandet ställde Skatteverket frågor om bolagets verksamhet och registrerade därefter bolaget till moms. Senare ställde Skatteverket frågor angående bolags ingående moms. Skatteverket nekade bolaget avdragsrätt med motiveringen att bolaget inte bedriver skattepliktig verksamhet och att kostnaderna avser privata levnadskostnader.

Det har inte framkommit någonting som pekar på att bolaget angett felaktiga uppgifter vid registreringen eller någonting annat som pekar mot missbruk eller bedrägeri. HFD konstaterar att det skulle strida mot principerna om skydd för berättigade förväntningar och rättssäkerhet att retroaktivt ompröva ett beslut om registrering till moms, förutom vid fall av bedrägeri eller missbruk. Avdrag kan inte heller nekas på en allmänt hållen grund att avdragen avser kostnader för privat bruk.

Domen visar på registreringens betydelse för avdragsrätt för ingående moms. Skatteverket avser att komma med ett ställningstagande avseende registreringens betydelse för avdragsrätt. Skatteverkets kommentar till domen finns att läsa i FAR Online.

Här kan du läsa Skatteverkets kommentar till domen.