2021-09-20

Budgetpropositionen för 2022 har landat!

Här följer ett urval av de förslag som regeringen överlämnade till riksdagen den 20 september.

Bland förslagen märks bland annat en genomgående satsning på att snabba på den gröna klimatomställningen med åtgärder för att påverka näringslivet och samhället i stort och för att uppmuntra till ett mer klimatsmart leverne på individnivå. Även ytterligare skattereduktioner på bland annat förvärvsinkomster är att vänta.

Förslag inom klimatområdet:

  • Effektivare och snabbare tillståndsprocesser för att underlätta för elektrifieringen, stärkt klimatpremie för lastbilar och arbetsmaskiner med låga utsläpp.
  • Sänkt moms på reparationer och slopad skatt på uthyrning. Moms på reparationer av cyklar med tramp- eller vevanordning, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne sänks från 12 till 6 procent. En möjlighet för fysiska personer att hyra ut personliga tillgångar skattefritt upp till 20.000 kronor införs.
  • Skärpt miljöstyrning i bonus-malus-systemet, utsläppsgränsen för när den förhöjda fordonskatten för nya lätta fordon med höga koldioxidutsläpp tas ut sänks och utsläppskraven för att få klimatbonus skärps.
  • Skattelättnad för cykelförmån. Förslaget går ut på att förmån av cykel inte ska tas upp till beskattning till den del värdet av förmånen uppgår till högst 3.000 kronor per beskattningsår.

Övriga förslag:

  • Skattereduktion på förvärvsinkomster med tyngdpunkt på låg- och medelinkomsttagare. Skattereduktionen som infördes i januari i år förstärks med 1.320 kronor från 2022.
  • A-kasseavgiften sänks genom införandet av en skattereduktion, som enligt förslaget bör uppgå till 25 procent av avgiften under ett år.
  • Slopad reklamskatt från 2022. Åtgärden bedöms minska administrationen för omkring 1.600 idrottsföreningar som upplåter annonsplats på t.ex. matchställ.
  • Höjd omsättningsgräns för moms. Som ett led i att förenkla administrationen för de mindre företagen höjs omsättningsgränsen från 30.000 till 80.000 kronor per beskattningsår.

Fortsatta åtgärder med anledning av pandemin:

  • Återbetalningstiden för företag som beviljats anstånd med skattebetalningar kan förlängas med ytterligare 15 månader tillsammans med en avbetalningsplan som ska löpa samtidigt.
Här kan du ta del av budgetpropositionen för 2022.
Funktioner

Anteckna och markera

Det som är svårt kan man behöva läsa flera gånger. Eller behöva hitta tillbaka till nästa gång man ställs inför samma problem.

Självklart ska det vara lika enkelt att anteckna på webben som i en bok – eller lättare. För det finns förstås oändligt många fler möjliheter att hitta tillbaka till sina anteckningar digitalt. Och där en bok blir gammal lever det digitala kvar. Vi sparar dina anteckningar även om texten bakom ändrats. För så vill man ju ha det, vare sig man tänkt på det eller inte.