2021-09-14

Direktivförslag om kvalificerad majoritet vid beslutsfattande inom momsområdet

I senaste numret av SkatteNytt skriver Krister Andersson (ordförande i BusinessEuropes skattegrupp) om ett förslag från EU-kommissionen som avser att ändra beslutsordningen för vissa genomförandeåtgärder inom mervärdesskatterätten.

För närvarande saknar kommissionen genomförandebefogenheter när det gäller mervärdesskattedirektivet. Det enda tillgängliga verktyg som finns är den s.k. mervärdesskattekommittén, som endast har befogenhet att fastställa icke-bindande riktlinjer om tillämpningen av direktivet. Det nu aktuella förslaget går ut på att kommittén ska få befogenhet att anta bindande genomförandeakter med kvalificerad majoritet, på förslag av kommissionen.

Enligt kommissionen säkerställer de befintliga riktlinjerna inte alltid en enhetlig tillämpning av EU:s momslagstiftning och förslaget har som syfte att öka rättssäkerheten och förutsägbarheten.

I artikeln presenteras kommissionens förslag mera utförligt varefter artikelförfattaren lägger fram sin egen syn på förslaget och vilka svårigheter som kan komma i dess kölvatten. Författaren menar bland annat att bedömningen av förtjänster respektive risker med förslaget handlar om att avgöra hur stor risken är att majoriteten skulle kunna missbruka kvalificerade majoritetsbeslut jämfört med riskerna att ett enskilt land feltolkar direktivet och genomför en avvikande tillämpning.

Här kan du läsa artikeln i SkatteNytt.