2021-09-14

Kritik av förslaget om företrädaransvar

Juris doktor Björn Forssén kommenterar i en artikel i Balans fördjupning förslagen för ändrade regler om företrädaransvar i skatteförfarandelagen. Författaren är kritisk till huruvida en tillräckligt genomgripande analys av företrädarinstitutet är gjord för att det ska anses vara en översyn av reglerna.

Kommentarerna avser de förslag som lämnats i SOU 2020:60 Det skatterättsliga företrädaransvaret – en översyn och hänvisar i vissa delar tillbaka till en tidigare artikel skriven av författaren. Förslagen, som huvudsakligen berör 59 kap. skatteförfarandelagen, kommenteras utifrån rättssäkerheten för individen.

Författaren är bland annat kritisk till att det i utredningen anses att företrädaransvar är en ”särskild skatterättslig reglering om betalningsansvar för en företrädare”. Författaren anser att ärenden om företrädaransvar handlar om betalningsskyldighet för annans skatt eller avgift. Det är den fysiska personen i egenskap av företrädare som ansvarar för ett bolags obetalda skatter och avgifter. Författaren anser att det därför att det är fråga om någonting mellan civilrätt och offentlig rätt.

Vidare kommenteras förslagen på befrielsegrunderna, där författaren menar att befrielsegrunderna borde ha formulerats annorlunda. Det skulle enligt författaren vara bättre att kraven för befrielse sattes lägre än vad som nu föreslås. Författaren anser att förslagen saknar en helhetssyn på företrädarinstitutet och att de inte stärker rättssäkerheten för individen.

Här kan du läsa artikeln i dess helhet.