2021-10-04

RI: En varning med sanktionsavgift och fyra andra tillsynsärenden

Vid tillsynsnämnden för revisorers senaste sammanträde beslutades det att meddela varning i fyra ärenden, varav en förenades med en sanktionsavgift, och erinran i ett ärende. Ärendena är inte kommenterade av FAR än.

I det fall där revisorn utöver varningen även fick en sanktionsavgift tog Revisorsinspektionen ställning till två utförda uppdrag. Ett uppdrag rörde ett aktiebolag, där revisorn inte granskat bolagets närståendeförhållanden, skulder till koncernföretag, upplupna kostnader och förutbetalda kostnader på ett godtagbart sätt. Han hade inte heller gjort en tillräcklig granskning av bolagets kostnader för råvaror, nettoomsättning, kundfordringar eller upplupna intäkter. Revisorn hade därtill inte i tillräcklig utsträckning sökt upplysning om väsentliga osäkerhetsfaktorer och inte heller anpassat sin revisionsberättelse.

Det andra uppdraget för ovan nämnda revisor rörde en ekonomisk förening, där revisorn bland annat inte kontrollerat om han var behörigt utsedd till revisor. Hans granskning av flera viktiga balans- och resultatposter var otillräckliga liksom hans granskning av väsentliga händelser. Revisorsinspektionen anser att bristerna är särskilt allvarliga för den ekonomiska föreningen, vilken inte fått det skydd den har anledning att förvänta sig vid anlitande av en kvalificerad revisor.

En annan revisor tilldelades en varning då han inte utfört tillräcklig granskning av de ingående balanserna, inte skaffat sig tillräckliga kunskaper om väsentlig lagstiftning som är viktig för bolaget, inte heller gjort en tillräcklig granskning av lån till närstående företag. Hans åtgärder för att uppnå tillräcklig kundkännedom dröjde för länge. Utöver det hade revisorn godkänt ett väsentlig redovisningsfel.

I ett fall har Revisorsinspektionen för första gången delat ut en varning på grund av bristande granskning i ett uppdrag som sakkunnigt biträde vid revision av en kommun.

I ett annat fall utdelades en varning på grund av att revisorn varken genom sin dokumentation eller sitt yttrande i ärendet gjort sannolikt att han skickat revisionsberättelserna till Skatteverket för de tre föregående åren.

En erinran utdelades på grund av att det av utfärdat intyg inte kunnat utläsas vilken typ av granskning som intyget baserats på eller med vilken grad av säkerhet som intygandet gjordes.

Du hittar RI:s senaste avgöranden här.
Funktioner

Bokmärken

Vill du snabbt och enkelt komma åt enskilda dokument på FAR Online? Använd bokmärkesfunktionen!

Det du använder ofta är vi säkra på att du hittar till ändå, men den där tidningsartikeln som var så bra, eller lagen du bara tittar i ibland. Bokmärk dem så blir det lättare nästa gång.