2021-10-04

Vad som är att vänta inom skatteområdet från EU

I senaste numret av Skattenytt skriver doktorand Gunnar Baldvinsson om EU-kommissionens meddelande om EU:s väg framåt i skattefrågor från maj i år, och hur skattesystemet måste förändras samt vad som är på gång.

Kommissionen menar i meddelandet Business Taxation for the 21st Century att skattereglerna måste anpassas dels till nya arbetssätt dels för att EU och medlemsstaterna ska kunna nå de klimatmål som har satts upp. För att nå dit måste mer fokus hamna på att skattereglerna ska bli mer rättvisa och bättre anpassade för en mer digital värld. Medlemsstaterna behöver göra om sina skattesystem, med mindre tyngd på skatt på arbete, samtidigt som skatt på beteende kommer spela en större roll. Det som behövs är en bättre styrning med hjälp av skatt till miljövänligare beteenden. För att nå en mer rättvis fördelning av skatt måste även skatt på kapital och fast egendom ses över, både för fysiska och juridiska personer.

Kommissionen meddelar att de under 2023 avser att lägga fram ett förslag på ett ramverk för inkomstbeskattning för företag. Syftet är att med ett gemensamt system minska den administrativa bördan det innebär att förhålla sig till flera olika regelverk för inkomstskatt inom unionen, samt att minska risken för skatteundandragande.

Meddelandet behandlar också implementeringen av reglerna från OECD, kallade pelare 1 och pelare 2 (pillar på engelska), vilka kortfattat går ut på att öka möjligheten för länder att ta ut bolagsskatt för multinationella bolag och minska möjligheterna för aggressiv skatteplanering.

Meddelandet tar också upp förslag om ett effektivare system för beskattning av royalties, för att förhindra att betalningar för royalties lämnar EU utan att beskattas inom unionen.

Här kan du läsa Gunnar Baldvinssons artikel i dess helhet.
Funktioner

Anteckna och markera

Det som är svårt kan man behöva läsa flera gånger. Eller behöva hitta tillbaka till nästa gång man ställs inför samma problem.

Självklart ska det vara lika enkelt att anteckna på webben som i en bok – eller lättare. För det finns förstås oändligt många fler möjliheter att hitta tillbaka till sina anteckningar digitalt. Och där en bok blir gammal lever det digitala kvar. Vi sparar dina anteckningar även om texten bakom ändrats. För så vill man ju ha det, vare sig man tänkt på det eller inte.