2022-01-21

Ny omarbetad ISA 315

Den omarbetade ISA 315 som IAASB tog fram 2019 finns nu i svensk översättning i FAR Online.

IAASB fastställde hösten 2019 en ny version av ISA 315 (omarbetad 2019) Identifiera och bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter. En svensk översättning finns nu publicerad i FAR Online. Ändringarna i den nya omarbetade ISA 315 är omfattande och därav har IAASB publicerat den utan synliga ändringar. Den svenska översättningen innehåller därför inte heller några synliga ändringar.

IAASB:s mål med en omarbetad ISA 315 är att förtydliga krav och ge revisorer vägledning för att göra en ändamålsenlig riskbedömning anpassad utifrån företagets storlek och natur. Standarden är tänkt att vara skalbar med exempel på när tillämpningen kan anpassas utifrån företagets komplexitet och storlek. Det finns ett större fokus på professionell skepticism och revisorns dokumentation av detta. Det har även gjorts anpassningar för att bli en mer modern standard med fokus på att inkludera de överväganden som revisorn behöver göra avseende IT och teknik i revisionen än vad som funnits tidigare.

Omarbetningen av ISA 315 har medfört att vissa ändringar och anpassningar har behövt göras även i andra ISA. Vilka konsekvensändringar som gjorts framgår i detalj i den engelska versionen från sida 119 och framåt i detta dokument.

Den nya omarbetade ISA 315 ska tillämpas på räkenskapsår som inleds den 15 december 2021 eller senare. I praktiken innebär det för svenska förhållanden räkenskapsår som inleds den 1 januari 2022 eller senare. Det är tillåtet att tillämpa nya ISA 315 i förtid.

Här kan du ta del av nya ISA 315.
Funktioner

Anteckna och markera

Det som är svårt kan man behöva läsa flera gånger. Eller behöva hitta tillbaka till nästa gång man ställs inför samma problem.

Självklart ska det vara lika enkelt att anteckna på webben som i en bok – eller lättare. För det finns förstås oändligt många fler möjliheter att hitta tillbaka till sina anteckningar digitalt. Och där en bok blir gammal lever det digitala kvar. Vi sparar dina anteckningar även om texten bakom ändrats. För så vill man ju ha det, vare sig man tänkt på det eller inte.