2022-11-22

Första året med ESEF: slutsatser och framåtblickande

En ny fördjupningsartikel från tidningen Balans signerad FAR:s Strategigrupp Redovisning lotsar oss genom det gångna årets rapportering och vilka förberedelser som måste göras inför 2022.

När ESEF-regelverket infördes blev det för svenska bolag, noterade på en reglerad marknad inom EU, obligatoriskt att märka upp koncernens primära räkningar (resultaträkning, rapport över totalresultat, balansräkning, rapport över kassaflöden samt rapport över förändringar i eget kapital) för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2021 eller senare. I artikeln konstateras att de allra flesta bolag har offentliggjort sina årsredovisningar i enlighet med ESEF-regelverket enligt tidplan. I samband med uppmärkningen av räkningarna har även ett fåtal bolag sett över sina räkningar och hittat områden eller årsredovisningsrader som har kunnat justerats eller benämnas annorlunda, vilket medfört en förbättring av de finansiella rapporterna.

Artikeln identifierar ett antal områden som varit särskilt komplicerade vid uppmärkningen och där justeringar varit nödvändiga, vilka kan vara bra att ha i åtanke inför kommande års uppmärkning. Det ges även exempel på vanliga noteringar i den tekniska valideringen som förekommit.

Bland de förberedelser/nyheter som nämns inför årsredovisningen 2022 märks:

  • Dokumentation samt översyn av intern kontroll av ESEF-rapporteringen
  • Genomgång av valda element 2021 och 2022
  • Uppdaterad ESEF-taxonomi
  • Krav på att märka upp koncernens noter med blocktaggningselement
Här kan du läsa fördjupningsartikeln om ESEF.
Hej och välkommen! Här söker du på allt inom ekonomiska regler