2022-11-22

Stigande inflation ur ett redovisningsperspektiv

Hur påverkar det ekonomiska läget med stigande räntor och inflation de finansiella rapporterna? I en fördjupningsartikel i tidningen Balans besvaras frågan av FAR:s operativa grupp Finansiell rapportering-redovisning.

I artikeln framhålls att det saknas specifika redovisningsnormer för det läge som vi befinner oss i, bortsett från Bokföringsnämndens vägledning gällande hyresrabatter och statliga stöd med anledning av covid-19 i BFNAR 2020:1 och IAS 29 Finansiell rapportering i höginflationsländer. I övrigt är det befintliga normer som måste tillämpas. Generellt sett måste alla företag fundera kring samtliga poster i resultat- och balansräkningen för att bedöma vilka effekter det rådande ekonomiska läget kan ha på värdering, presentation och upplysningar.

I artikeln lyfts vissa områden fram där den redovisningsmässiga effekten kan bli som mest påtaglig:

  • Nedskrivningar
  • Varulager
  • Leasingavtal
  • Avsättningar och förlustkontrakt

I artikeln tas också upp vad som kan vara bra att ha i åtanke i dessa fall.

Vidare poängteras särskilt att om den stigande inflationen påverkat förutsättningarna för företagets utveckling behöver detta beröras i förvaltningsberättelsen. Det kan vara exempelvis om en omsättningsökning till stor del beror på kompensation för inflationen eller att företaget har en tidsförskjutning mellan den inflationsberoende ökningen av utgifterna och motsvarande ökning av intäkterna.

Du kan läsa artikeln i dess helhet här.
Hej och välkommen! Här söker du på allt inom ekonomiska regler