2023-05-15

FAR-kommenterade ärenden från Revisorsinspektionen

Nu har FAR:s kommentarer till fem av RI:s ärenden från sammanträdet i april publicerats. FAR tycker bland annat att underlåtenhet att lämna ett modifierat yttrande om en felaktig placering av information i förvaltningsberättelse inte borde ha lett till en varning.

Ett av ärendena rör ett bolag vars verksamhet har ändrats väsentligt där RI har behandlat revisorns granskning av den finansiella rapporten samt bedömningen av risken för penningtvätt. RI menar att revisorn inte har haft tillräcklig förståelse för bolagets rutiner för intäktsredovisning och varuinköp, detta särskilt då det har saknats skriftliga avtal. Den granskning revisorn har gjort har inte gett honom tillräckliga och godtagbara revisionsbevis. FAR anser att ärendet visar på vikten av att ha en god förståelse för verksamheten och den interna kontrollen, särskilt när verksamheten utökas eller förändras väsentligt. Även granskningen av kassa/bank innehåller brister då revisorn inte har begärt in ett engagemangsbesked direkt från banken. RI anser att det borde skett då företagsledaren ensam hade kontroll över in- och utbetalningar. FAR menar att det finns alternativa sätt till att begära engagemangsbesked direkt från banken för att bekräfta banksaldon. Detta så länge de ger tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis kopplat till riskbedömningen, och självfallet med gängse krav på dokumentation.

I ett annat ärende granskade RI revisorns aktivitetsplikt i att förmå styrelsen att upprätta årsredovisning i rätt tid. FAR påminner om att revisorn enligt god revisorssed ska informera styrelsen om dess skyldigheter om det finns risk för att årsstämman inte kommer att kunna hållas inom föreskriven tid, vilket tydligt framgår av EtikU 10.

I ärendet rörande organisationsbidrag från en myndighet till en ideell förening konstaterar FAR att det vid utförandet av ett granskningsuppdrag är viktigt att revisorn utför sin granskning enligt någon av de standarder som finns i revisorns verktygslåda (revision, översiktlig granskning eller granskning enligt särskild överenskommelse). Vid den aktuella typen av granskning är ofta granskning enligt särskild överenskommelse (ISRS 4400) att rekommendera. Läs vidare i Ramverk för utförande av granskningsuppdrag i Sverige.

Två av ärendena avser samma revisor. Det ena ärendet gäller granskning av förvaltningsberättelsen, där ett bolag angivit att de ingått ett avtal som beräknades ge en väsentlig intäkt. Avtalet ingicks fem månader efter bokslutsdagen, men innan årsredovisningen upprättades. Händelsen upplystes om under rubriken ”väsentliga händelser under räkenskapsåret”, men eftersom det var en händelse efter räkenskapsåret menade RI att det fanns ett väsentligt fel i förvaltningsberättelsen som revisorn borde ha lämnat ett modifierat uttalande om. RI tilldelade revisorn en varning. FAR:s ståndpunkt är att RI:s bedömning är hård och att den felaktigt placerade upplysningen inte är ett väsentligt fel. Det andra ärendet rör granskning av ansökan om omställningsstöd där revisorn missat att korrigera en uppgift i revisorsyttrandet om det sökta omställningsstödets storlek. Enligt FAR borde detta betraktas som ett ursäktligt skrivfel, vilket läsaren av ansökan borde förstå i och med att bilagan till denna innehöll det aktuella justerade beloppet. I vart fall borde skrivfelet inte ha föranlett en disciplinär åtgärd. FAR påpekar också att det inte framgår av beslutet vilken disciplinär åtgärd som ärendet medfört men att ärenden kopplade till omställningsstöd ofta har lett till en erinran.

Här kan du läsa de FAR-kommenterade RI-ärendena.
Vad vill du lära dig mer om?

Aktuella kurser hos FAR

Det ska vara enkelt att utvecklas, därför har vi utbildningar och flexibla kurser på grund- eller specialistnivå, som utförs både fysiskt och online.

Se alla kurser här