Dispens från bud på teckningsoptioner (Latour – Securitas Direkt)

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 12 november 2007 en framställning från Advokatfirman Vinge KB som ombud för Latour AB, SäkI AB, Melker Schörling AB och EQT. Framställningen rör dispens från bud på teckningsoptioner. Uttalandet offentliggjordes den 13 november 2007.

Framställning

I framställningen till nämnden anförs följande.

Latour AB, SäkI AB, Melker Schörling AB och EQT planerar att, genom ett svenskt dotterbolag (”Budgivaren”), lämna ett offentligt uppköpserbjudande (”Erbjudandet”) till aktieägare och innehavare av teckningsoptioner i Securitas Direct AB (”Målbolaget”), vars aktier är noterade på OMX Nordiska Börs Stockholm.

Inom ramen för ett optionsprogram från maj 2007 för anställda har Målbolaget, enligt offentliggjord information, emitterat 9.375.000 teckningsoptioner till ett helägt dotterbolag (”Dotterbolaget”). Inom ramen för optionsprogrammet har Dotterbolaget överlåtit 7.455.000 teckningsoptioner till anställda och Dotterbolaget innehar resterande 1.920.000 teckningsoptioner, som inte har ianspråktagits. Under Erbjudandets löptid kommer således Dotterbolaget att inneha teckningsoptioner som inte har ianspråktagits (”Dotterbolagsoptionerna”).

Budgivaren avser, jämlikt punkt II.9 tredje stycket i takeover-reglerna, att inkludera utestående teckningsoptioner i Erbjudandet. Emellertid önskar Budgivaren inte inkludera Dotterbolagsoptionerna i Erbjudandet.

I framställningen till Aktiemarknadsnämnden hemställs att Budgivaren medges undantag från skyldigheten i punkt II.9 tredje stycket i takeover-reglerna att inkludera Dotterbolagsoptionerna i Erbjudandet. Det hemställs vidare att uttalandet behandlas konfidentiellt.

Överväganden

I lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, LUA, finns bestämmelser om offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier. Lagen är tillämplig på ett sådant uppköpserbjudande som beskrivs i framställningen till nämnden.

Enligt 2 kap. 1 § LUA får ett offentligt uppköpserbjudande lämnas endast av den som gentemot den börs eller auktoriserade marknadsplats där bolagets aktier är noterade har åtagit sig att bl.a. följa de regler som börsen eller marknadsplatsen har fastställt för sådana erbjudanden. Det innebär, såvitt avser ett erbjudande avseende ett bolag med aktier noterade på OMX Nordiska Börs Stockholm att OMX Nordiska Börs Stockholms regler rörande offentliga uppköpserbjudanden (”takeover-reglerna”) ska följas. Aktiemarknadsnämnden kan enligt punkten I.2 medge undantag från dessa regler.

Av punkten II.9 i takeover-reglerna följer att ett uppköpserbjudande avseende aktier alltid måste omfatta även andra av målbolaget utgivna finansiella instrument som är relaterade till aktierna, om prissättningen av dessa instrument väsentligt påverkas av aktiernas prissättning. Det innebär att ett uppköpserbjudande typiskt sett också ska omfatta av målbolaget utgivna konvertibler och teckningsoptioner. Vederlaget för sådana instrument ska vara skäligt.

Syftet med regeln att ett uppköpserbjudande ska omfatta även till aktien relaterade instrument är att innehavarna av sådana instrument inte ska behöva riskera att efter ett förvärv av aktierna i bolaget bli sittande med ett instrument kopplat till onoterade aktier som uteslutande eller näst intill uteslutande innehas av budgivaren. Som nämnden konstaterat bl.a. i uttalandena AMN 2007:14 och AMN 2007:21 gör sig detta syfte inte gällande om teckningsoptionerna innehas av ett helägt dotterbolag till målbolaget. Nämnden anser därför förutsättningar föreligga för att bevilja dispens i enlighet med vad som yrkas i framställningen.

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger Latour AB, SäkI AB, Melker Schörling AB och EQT, genom ett budgivarbolag, dispens från skyldigheten i punkten II.9 i OMX Nordiska Börs Stockholms regler rörande offentliga uppköpserbjudanden, att i det aktuella erbjudandet avseende aktierna i Securitas Direct inkludera de teckningsoptioner som åsyftas i framställningen.

Detta uttalande gäller en planerad åtgärd som inte är allmänt känd. Enligt 26 § tredje stycket första meningen i stadgarna för Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden får ett sådant uttalande inte offentliggöras av Aktiemarknadsnämnden förrän åtgärden vidtagits, gjorts allmänt känd av den som planerat åtgärden eller på annat sätt blivit allmänt känd. Uttalandet ska därför tills vidare inte offentliggöras.