Fråga om dispens från budplikt (Popa m.fl. – Traveas)

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under i framställningen angivna förutsättningar, Popa AB, Menmo AB och Menmo Ventures AB dispens från den budplikt annars skulle uppkomma som en följd av apportemissionen i Traveas AB, på villkor att

  1. aktieägarna inför bolagsstämman i Traveas AB informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som Popa AB, Menmo AB och Menmo Ventures AB tillsammans högst kan få genom affären i fråga, samt att

  2. affären tillstyrks av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, varvid man ska bortse från aktier som innehas och på stämman företräds av Popa AB, Menmo AB och Menmo Ventures AB.

Om Popa AB, Menmo AB och Menmo Ventures AB sedermera förvärvar ytterligare aktier i Traveas AB (som avser att byta namn till Everysport Media Group AB) och därigenom ökar sin sammanlagda röstandel uppkommer budplikt.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 23 november 2015 en framställning från Popa AB, Menmo AB och Menmo Ventures AB. Framställningen rör dispens från budplikt i samband med teckning av aktier i en apportemission.

Framställning

I framställningen anförs i huvudsak följande.

Traveas är ett svenskt mediabolag vars aktier är noterade på AktieTorget. Traveas äger, driver och ansvarar för flera intressestyrda sportsajter såsom Svenskafans.com, FanTV, Golfing.se, SvenskaRaceFans.com och Tennis.se. Samtliga sajter drivs och utvecklas i egen webb-, app- och annonseringsplattform som är navet i verksamheten. Vid sidan av detta ansvarar Traveas också för annonsförsäljning från andra externa sportmedier så som Norsk Golf med tillhörande sajt Norskgolf.no.

Traveas har som målsättning att bli den ledande distributionskanalen av digitala sportmedier i Sverige. Som ett led i detta har Traveas för avsikt att förvärva sportmediabolaget Everysport AB (556516-6021).

Inför förvärvet har huvudägarna i Everysport konsoliderat alla sina sportmediabolag under Everysport AB. I koncernen ingår bl.a. flera sportmediasajter såsom HockeySverige.se Fotbolldirekt.se, Eliteprospects.com, Everysport.com och Goalwire.se, det ledande sportmediasäljbolaget Sport Sverige, med bland annat försäljningsuppdraget för Fotbollskanalen.se och TV-matchen, samt Sportomedia AB, ett bolag samägt med SEF (Svensk Elitfotboll).

Everysport, kommer på tillträdesdagen, ägas av Menmo AB (556627-0970) (45 %), Menmo Ventures AB (556891-6828) (22,9 %), Popa AB (556588-3005) (18,6 %) och till resterande del av personal verksam i Everysport och dess dotterbolag. Popa AB, Menmo AB och Menmo Ventures AB är närstående bolag.

Betalning för Everysport kommer att ske genom apportemission i Traveas. Genom deltagande i apportemissionen kommer Popa AB, Menmo AB och Menmo Ventures AB att uppnå ett ägande i Traveas som representerar ca 43 % av det totala antalet aktier och röster i bolaget. Därigenom uppkommer budplikt för Popa AB, Menmo AB och Menmo Ventures AB.

I framställningen till Aktiemarknadsnämnden hemställer Popa AB, Menmo AB och Menmo Ventures AB om dispens från budplikten och anför som skäl därtill följande. I Traveas skapas en mediakoncern inom sport med ca 35 anställda med huvudkontor i Stockholm och beräknad intäkt under 2016 om ca 55 mkr. Förvärvet gör Traveas till ett ledande mediabolag inom sport. Förvärvet är till nytta för Traveas aktieägare genom att det skapas ett flertal positiva synergieffekter genom en kombination av Traveas och Everysports olika tekniska lösningar och sportvarumärken/sajter, mer effektiv redaktionell organisation samt en gemensamt mycket stark sälj och traffic-organisation. Det skapas därmed bättre lönsamhet för respektive sportmediaprodukt och därmed också en bättre grund för att uppnå målsättningen om ett EBITDA resultat om 7–10 % under 2016. Traveas får även genom huvudägarna Popa AB, Menmo AB och Menmo Ventures AB in nya långsiktiga ägare.

Traveas kommer efter förvärvet att byta namn till Everysport Media Group AB med samma verksamhet som tidigare.

Överväganden

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har utfärdat takeover-regler för vissa handelsplattformar (2015-02-01). Reglerna ger inom sitt tillämpningsområde uttryck för god sed på den svenska aktiemarknaden.

Av punkten III.1 i Kollegiets regler följer att budplikt inträder när någon ensam eller tillsammans med närstående genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett aktiebolag vars aktier handlas på Aktietorget.

Reglerna om budplikt är avsedda att skydda övriga aktieägare i samband med ett kontrollägarskifte. Den som förvärvar aktier i ett bolag på Aktietorget i sådan omfattning att kontroll – minst tre tiondelar av röstetalet – uppnås, ska erbjuda sig att förvärva även resterande aktier till ett i reglerna på visst sätt angivet pris. För övriga aktieägare innebär budplikten en individuell rätt att bli erbjuden möjligheten att lämna bolaget genom att överlåta sina aktier till kontrollägaren.

Aktiemarknadsnämnden kan enligt punkten I.2 i Kollegiets regler ge besked om hur reglerna ska tolkas och tillämpas samt medge undantag från reglerna, om särskilda skäl föreligger. I kommentaren till regeln ges exempel på omständigheter som kan motivera att dispens lämnas från budplikt. En av dessa omständigheter är att aktieinnehavet uppkommit genom att aktieägaren sålt egendom mot betalning i form av nya aktier i det bolag som förvärvar egendomen, dvs. aktieägaren har tecknat aktier i en apportemission.

Av kommentaren framgår vidare att Aktiemarknadsnämnden har att genom en helhetsbedömning pröva om en dispens ligger i aktieägarkollektivets intresse och detta intresse kan anses väga tyngre än den möjlighet för aktieägare att lämna bolaget som budplikten innebär. Vid en sådan prövning kan beaktas bl.a. i vilken utsträckning emissionen stöds eller vid en bolagsstämma förutsätter stöd av aktieägarna. I linje med detta beviljar Aktiemarknadsnämnden enligt fast praxis dispens från budplikt när budpliktsgränsen passeras till följd av att aktieägaren avser att teckna aktier i en apportemission. Sådana dispenser förenas regelmässigt med villkor av innebörd att aktieägarna inför bolagsstämmans behandling av emissionsfrågan ska vara informerade om hur stor kapital- och röstandel som den aktuella aktieägaren kan komma att få genom dessa förvärv. Dessutom måste apportemissionen stödjas av en stor majoritet (2/3) bland de övriga aktieägarna, vilket innebär att man vid bolagsstämmans beslut, i förekommande fall, ska bortse från röster som avges av den aktieägare som budpliktsdispensen avser.

På grund av det anförda och i linje med nämndens praxis ska Popa AB, Menmo AB och Menmo Ventures AB på vissa villkor beviljas dispens från budplikt.