Tolkning av takeover-reglerna (EQT – IFS)

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 4 december 2015 en framställning från Hannes Snellman Advokatbyrå AB på uppdrag av EQT VII. Framställningen rör tolkning av punkten II.8 i Nasdaq Stockholms takeover-regler.

Framställning

I framställningen anförs följande.

EQT offentliggjorde måndagen den 30 november 2015 att förvärv av 68 % av rösterna och 63 % av kapitalet i Industrial and Financial Systems, IFS Aktiebolag (“IFS”) skett genom IGT Holding IV AB (”IGT Holding”). Aktierna i IFS är ett aktiemarknadsbolag vars aktier upptagna till handel på Nasdaq Stockholm.

Genom förvärvet passerade IGT Holding budpliktsgränsen om 30 procent av rösterna i IFS och är nu skyldigt att offentliggöra ett budpliktsbud avseende de kvarvarande aktierna i IFS inom fyra veckor från förvärvet. IGT Holding avser att offentliggöra ett ovillkorat budpliktsbud avseende de kvarvarande aktierna i IFS. Erbjudandet avses innebära att vederlag erläggs vid vissa tillfällen under acceptperioden.

EQT hemställer att Aktiemarknadsnämnden besvarar följande fråga. Om det under acceptperioden uppkommer en skyldighet att upprätta ett tillägg till erbjudandehandlingen, uppkommer då en rätt för målbolagsaktieägare som accepterat budpliktsbudet att återkalla sin accept?

Överväganden

I lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (LUA) finns bestämmelser om offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier. Enligt 2 kap. 1 § LUA får ett offentligt uppköpserbjudande lämnas endast av den som gentemot den börs som driver den reglerade marknad där målbolagets aktier är upptagna till handel har åtagit sig att bl.a. följa de regler som börsen har fastställt för sådana erbjudanden. Det innebär att den som vill lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende ett bolag med aktier noterade på Nasdaq Stockholm måste följa börsens takeover-regler. Det ankommer på Aktiemarknadsnämnden att tolka takeover-reglerna (punkten I.2).

Den som lämnar ett offentligt uppköpserbjudande avseende aktier i ett aktiemarknadsbolag ska enligt 2 kap. 3 § LUA inom fyra veckor upprätta en erbjudandehandling. En erinran därom finns också i punkten II.6 i takeover-reglerna.

Bestämmelser om innehållet erbjudandehandlingens innehåll finns i 2 a kap. lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Av 2 a kap. 11 § framgår att vad som sägs i bl.a. 2 kap. 34 § samma lag, som handlar om skyldigheten att i vissa fall upprätta ett tilläggsprospekt, gäller även för erbjudandehandlingar. Det innebär att en budgivare kan bli skyldig att i vissa fall upprätta ett tillägg till en erbjudandehandling. Det innebär också att den som accepterat erbjudandet som utgångspunkt har rätt att under viss tid därefter återkalla sin accept. Enligt punkten II.8 i takeover-reglerna ska återkallelserätt föreligga under minst fem arbetsdagar.

Med anledning av vissa ändringar i EUs prospektdirektiv gjordes nyligen vissa ändringar i 2 kap. 34 § LHF. Syftet med ändringarna var bl.a. att i enlighet med direktivets nya lydelse klargöra att återkallelserätten gäller endast under förutsättning att de omständigheter som gett upphov till skyldigheten att upprätta tilläggsprospektet inträffat innan anmälningstiden för erbjudandet löpt ut och de emitterade värdepapperen levererats (prop. 2014/15:115 s. 43).

Uppkommer under ett kontant offentligt uppköpserbjudande en situation som kräver ett tilllägg till erbjudandehandlingen, utgår nämnden från att återkallelserätt, i linje med vad som ovan sagts, föreligger endast under förutsättning att avtal om budgivarens förvärv av aktierna ifråga inte kommit till stånd. Det innebär i det nu aktuella fallet att någon återkallelserätt inte skulle uppkomma eftersom budet avses vara ovillkorat och följaktligen avtal kommer till stånd så snart en aktieägare accepterar det lämnade erbjudandet (anbudet). Svaret på den till nämnden ställda frågan är alltså nekande. Undantag får möjligen göras för det fall att det tilllägg som är i fråga på ett grundläggande sätt rubbar förutsättningarna för aktieägarnas accepter.