Aktiemarknadsnämndens uttalande 2020:2

(Beslutades 2020-01-28, offentliggjordes 2020-01-30)

Fråga om god sed vid avnotering av C-aktie (Hufvudstaden)

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 27 januari 2020 en framställning från Mannheimer Swartling Advokatbyrå på uppdrag av på uppdrag av Hufvudstaden AB, org. nr 556012-8240. Framställningen rör frågan om god sed vid ansökan om avnotering av bolagets C-aktie från Nasdaq Stockholm.

Framställning

I framställningen anförs i huvudsak följande.

Nasdaq Stockholm (“Börsen”) fattade den 17 januari 2020 beslut om att stoppa handeln i Hufvudstadens aktier av serie C. Vidare beslutades att handelsstoppet skulle bestå under en utredning om huruvida förutsättningar föreligger för fortsatt handel i C-aktierna på Nasdaq Stockholm.

I kontakter mellan Börsen och bolaget, samt i ett skriftligt brev till bolaget av den 21 januari 2020, har Börsen informerat Hufvudstaden om att C-aktien inte uppfyller noteringskraven i emittentregelverket 2.3.9–2.3.12, dvs. varken kravet på att ett visst antal aktier ska finnas i allmän ägo eller kravet på att det ska finnas ett tillräckligt antal aktieägare.

Börsen anser vidare att den faktiska likviditeten i aktien är otillräcklig och bidrar till en icke-fungerande prisbildning i aktien.

I Hufvudstaden finns sammanlagt 211.271.933 aktier, varav 202.996.869 A-aktier och 8.275.064 C-aktier. Aktierna av serie A har en röst per aktie och aktierna av serie C har 100 röster per aktie. Båda aktieslagen är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm. Aktierna av serie C motsvarar cirka 3,9 procent av totalt antal aktier i bolaget och är fördelade på cirka 230 aktieägare. L E Lundbergföretagen AB och Fredrik Lundberg med närstående innehar drygt 99 procent av C-aktierna.

Nasdaq Stockholm har i ovannämnda brev av den 21 januari 2020 meddelat Hufvudstaden att börsen under en längre tid noterat en omotiverad kursutveckling i C-aktien, trots att aktien under det senaste året varit upptagen till handel på Nasdaq Stockholms särskilda segment Auction Only (ett segment vars syfte är att åstadkomma en effektiv och ordnad handel i illikvida aktier).

Nasdaq Stockholm har noterat en mycket kraftig kursuppgång i C-aktien under perioden oktober 2019 fram till den 17 januari 2020 samt har konstaterat att kursuppgången inte står i relation till kursutvecklingen i Hufvudstadens A-aktie. (Hufvudstadens C-aktie handlades till 4.540 kronor före handelsstoppet, medan stängningskursen för Hufvudstadens A-aktie kvällen före handelsstoppet var 191,60 kronor.)

Sammanfattningsvis anser Börsen att det saknas förutsättningar för fortsatt handel i Hufvudstadens C-aktie. Då en effektiv och ordnad handel inte kan säkerställas i aktien saknas enligt börsen förutsättningar att återuppta handeln, ens under en avnoteringsperiod. Börsen har mot bakgrund därav meddelat bolaget att beslutet om handelsstopp av den 17 januari 2020 ska bestå samt att börsen emotser bolagets ansökan om avnotering av dess aktier av serie C.

Hufvudstaden kan konstatera att C-aktien under de senaste åren handlats endast sporadiskt och att C-aktierna såsom framgått ovan är fördelade på ett mycket begränsat antal aktieägare.

Hufvudstadens C-aktie var föremål för handelsstopp även under år 2017 i samband med att Nasdaq Stockholm den 25 augusti 2017 noterade en väsentlig kursuppgång i C-aktien. Handeln i C-aktien stoppades i samband därmed med stöd av fem separata beslut av Nasdaq Stockholm under perioden 25 augusti – 31 augusti 2017 och börsen fattade även beslut om att observationsnotera aktien. Sedan C-aktien den 22 januari 2018 upptogs till handel på Nasdaq Stockholms särskilda Auction Only-segment har under perioden 22 januari 2018 – 17 januari 2020 sammanlagt 4.409 C-aktier omsatts. Under perioden 1 oktober 2019 – 17 januari 2020 omsattes sammanlagt 1603 C-aktier, varav 245 aktier i oktober 2019, 39 aktier i november 2019, 793 aktier i december 2019 och 526 aktier i januari 2020. Hufvudstaden kan inte se att det finns några åtgärder som bolaget skulle kunna vidta för att komma tillrätta med den bristande likviditeten i C-aktien eller den bristande uppfyllelsen av noteringskraven. Däremot kan konstateras att ägarna av C-aktierna enligt Hufvudstadens bolagsordning har möjlighet att begära omvandling av aktier av serie C till aktier av serie A. Det finns således en möjlighet för aktieägarna att omvandla sitt illikvida innehav av C-aktier till likvida A-aktier i bolaget. Hufvudstaden avser att informera aktieägarna därom i samband med att bolaget offentliggör ett eventuellt beslut att ansöka om avnotering av C-aktien.

Till följd av börsens uppmaning överväger Hufvudstaden att ansöka om avnotering av bolagets C-aktier från Nasdaq Stockholm. Hufvudstaden noterar att Aktiemarknadsnämnden tidigare har uttalat att ett bolags ansökan om avnotering får ges in tidigast tre månader efter det att marknaden informerats om avnoteringsplanerna, förutsatt att noteringskraven inte heller då är uppfyllda. I det här fallet har börsen dock konstaterat att det saknas förutsättningar för att återuppta handeln i C-aktien, ens under en avnoteringsperiod. Börsen har även informerat Hufvudstaden om att börsen kommer att vidta åtgärder för att åstadkomma en avnotering av C-aktierna för det fall bolaget inte inkommer med en avnoteringsansökan. Hufvudstaden kommer således inte ha möjlighet att avvakta med att ge in en ansökan om avnotering till dess att tre månader förflutit från det att bolaget offentliggjort sin avsikt att ansöka om avnotering.

Hemställan

Hufvudstaden hemställer att Aktiemarknadsnämnden uttalar huruvida det under ovan beskrivna förutsättningar är förenligt med god sed på aktiemarknaden att Hufvudstaden ansöker om avnotering av bolagets C-aktie från Nasdaq Stockholm.

Överväganden

Aktiemarknadsnämnden har i flera tidigare uttalanden berört frågor om avnotering av aktier i fall då noteringskraven inte är uppfyllda (se bl.a. AMN 2019:36, 30 och 15).

Det nu aktuella fallet handlar om avnotering av aktieslaget C-aktier i Hufvudstaden. Antalet aktieägare som innehar C-aktier är mycket litet och handeln i aktien har under lång tid varit ytterst begränsad. Nasdaq Stockholm har meddelat Hufvudstaden att noteringskraven inte längre är uppfyllda och att börsen kommer att vidta åtgärder för att åstadkomma en avnotering av C-aktierna, för det fall bolaget inte självt inkommer med en avnoteringsansökan. Handeln i aktien är stoppad och börsen avser inte att häva handelsstoppet.

Mot bakgrund av vad som nu sagts kan det enligt nämndens mening inte anses strida mot god sed att Hufvudstaden ansöker om avnotering av C-aktierna. Med hänsyn till att börsen handelsstoppat aktien och inte avser att häva handelsstoppet samt vad som i övrigt upplyses i framställningen om handeln i aktien finns inte heller skäl att ställa krav på att en sådan ansökan lämnas in först viss tid efter det att marknaden informerats om avnoteringsplanerna.

Detta uttalande gäller en planerad åtgärd som inte är allmänt känd. Enligt 26 § tredje stycket första meningen i stadgarna för Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden får ett sådant uttalande inte offentliggöras av Aktiemarknadsnämnden förrän åtgärden vidtagits, gjorts allmänt känd av den som planerat åtgärden eller på annat sätt blivit allmänt känd. Uttalandet ska därför tills vidare inte offentliggöras.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%