Aktiemarknadsnämndens uttalande 2020:3

(Beslutades 2020-02-06, offentliggjordes 2020-02-11)

Fråga om dispens från budplikt (Flerie Invest – Nanologica)

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under de i framställningen angivna förutsättningarna, Flerie Invest AB undantag från den budplikt som kan uppkomma om bolaget tecknar sin andel i den planerade företrädesemissionen av aktier i Nanologica AB.

Aktiemarknadsnämnden medger vidare, under de i framställningen angivna förutsättningarna, Flerie Invest AB undantag från den budplikt som kan uppkomma om bolaget infriar sitt garantiåtagande genom att, utöver sin företrädesandel, teckna aktier i nyemissionen i Nanologica AB, på villkor att

  1. aktieägarna inför den bolagsstämma i Nanologica AB som ska godkänna styrelsens emissionsbeslut informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som Flerie Invest AB högst kan få genom att teckna aktier utöver sin företrädesandel, samt att

  2. bolagsstämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, varvid man ska bortse från aktier som innehas och på stämman företräds av Flerie Invest AB.

Om Flerie Invest AB förvärvar ytterligare aktier och därigenom ökar sin röstandel i Nanologica AB uppkommer budplikt.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 6 februari 2020 en framställning från Advokatfirman Lindahl som ombud för Flerie Invest AB. Framställningen rör dispens från budplikt.

Framställning

I framställningen till nämnden anförs i huvudsak följande.

Nanologica AB, org. nr 556664-5023, är ett svenskt aktiebolag som är verksamt inom nanoteknik. Nanologicas verksamhet består i att utveckla läkemedel och produkter som används för separation och rening inom läkemedelsindustrin. Nanologicas aktiekapital uppgår till 6.814.435,06 kronor fördelat på 16.619.447 aktier, vilka är handlas på Spotlight Stock Market.

Flerie Invest AB, org. nr 556856-6615, är ett svenskt aktiebolag som äger 4.807.968 av aktierna i Nanologica, vilket motsvarar 28,93 procent av samtliga aktier i bolaget. Flerie Invest AB är den största ägaren i Nanologica.

Nanologicas styrelse gör bedömningen att det befintliga rörelsekapitalet i bolaget inte är tillräckligt för Nanologicas behov av kapital för att driva befintliga och framtida projekt. För att säkra finansieringen av befintliga och framtida projekt avser styrelsen i Nanologica att besluta om nyemission av aktier under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande. Vidare avser styrelsen i Nanologica att kalla till extra bolagsstämma och i samband med det föreslå att bolagsstämman beslutar om efterföljande godkännande av styrelsens beslut om nyemission (”Emissionen”). Emissionen ska ske med företrädesrätt för aktieägarna och de som tecknar aktier med stöd av företrädesrätt kommer enligt det kommande emissionsbeslutet även ha rätt att teckna aktier utöver sin företrädesrätt. Även andra än de som har företrädesrätt till teckning kommer att ha möjlighet att teckna aktier utan företrädesrätt.

Styrelsen i Nanologica har ännu inte offentliggjort de planerade emissionsvillkoren. Den preliminära tidplanen för Emissionen är att kallelse till extra bolagsstämma ska ske den 12 februari 2020 och att bolagsstämman ska äga rum den 26 februari 2020. Teckningsperioden i Emissionen bedöms preliminärt komma att löpa från och med den 12 mars till och med den 26 mars 2020, och utfallet av Emissionen är tänkt att offentliggöras omkring den 1 april 2020. För att säkerställa att Emissionen kan ske framgångsrikt på acceptabla villkor och utan någon negativ marknadsreaktion gör styrelsen i Nanologica bedömningen att Emissionen måste förankras med bolagets större ägare, samt att Emissionen måste garanteras.

Flerie Invest har förklarat att man kommer att rösta för Emissionen och åta sig att teckna sin pro rata-andel av Emissionen (”Teckningsåtagande”). Vidare har Flerie Invest för avsikt att garantera emissionen genom att teckna de aktier som inte tecknas med eller utan företrädesrätt av övriga aktieägare eller andra (”Emissionsgaranti”). Emissionsgarantin avses utformas på ett sådant sätt att Flerie Invest med stöd av denna endast kan teckna aktier som blir över sedan övriga aktieägare och andra personer erbjudits att teckna de aktier som inte har tecknats med eller utan stöd av företrädesrätt.

Flerie Invests ägande i Nanologica kan komma att förändras enligt nedanstående tabell i anledning av Teckningsåtagandet och Emissionsgarantin i Emissionen, förutsatt att Emissionsgarantin tas i anspråk fullt ut:

Antal aktier före Emissionen

Ägarandel i % före Emissionen

Antal nya aktier enligt pro rata del

Antal nya aktier till följd av Emissionsgaranti

Antal aktier efter Emissionen

Andel i % efter Emissionen

Flerie Invest

16.619.447

28,93

1.602.668

3.102.296

9.512.932

42,93

Enligt de planerade villkoren för Emissionen kommer samtliga aktieägare att ha möjlighet att utnyttja sin företrädesrätt. Därmed har övriga ägare möjlighet att genom sitt handlande begränsa eller helt hindra en ökning av Flerie Invests relativa ägarandel i Nanologica. Det är dock osäkert i vilken utsträckning andra parter, helt eller delvis, kommer att teckna sina andelar i Emissionen. Hittills har Bolaget inhämtat teckningsförbindelser från befintliga aktieägare motsvarande cirka 44 procent av Emissionen. Nanologicas bedömning är att en större del än 44 procent av, men inte nödvändigtvis hela, Emissionen sannolikt kommer att tecknas av övriga aktieägare eller av andra intresserade utan stöd av företrädesrätt. Det är emellertid inte säkert att så blir fallet och Nanologica kan inte förlita sig på att Emissionen fulltecknas.

Om Flerie Invest infriar sitt Teckningsåtagande och det därutöver krävs att hela Emissionsgarantin tas i anspråk kan, som framgår av tabellen ovan, Flerie Invests röstandel komma att öka och passera 30 procent, vilket skulle utlösa budplikt. Maximalt kan Flerie Invest komma att inneha aktier motsvarande 42,93 procent av det totala antalet aktier och röster i Nanologica. Flerie Invests slutliga ägarandel är dock beroende av anslutningsgraden från övriga aktieägare och andra i Emissionen.

Det bör framhållas att den eventuella ökningen av Flerie Invests andel i Nanologica inte sker i avsikt att öka Flerie Invests innehav av aktier i Nanologica utan i syfte att stärka Nanologicas egna kapital. I egenskap av största ägare i Nanologica har Flerie Invest ett ägaransvar som medför att Flerie Invest är föranlåtet att garantera Emissionen. Vidare har Flerie Invest åtagit sig att lämna Emissionsgarantin för en ersättning som sannolikt är lägre än vad som skulle krävas om Emissionen skulle vara garanterad av ett externt garantikonsortium.

Aktieägarna i Nanologica kommer inför den kommande extra bolagsstämman att informeras om Teckningsåtagandet och Emissionsgarantin och om den högsta kapital- och röstandel som Flerie Invest skulle kunna få genom att infria såväl åtagandet som garantin.

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har utfärdat regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar (2018-04-01). Med anledning av det innehav som Flerie Invest skulle komma att uppnå genom Emissionen skulle budplikt uppkomma avseende resterande aktier i Nanologica i enlighet med punkten III.1 i takeover-reglerna.

Hemställan

I framställan till nämnden hemställer Flerie Invest, på ovan angivna grunder, att nämnden medger undantag från:

  1. den budplikt som annars skulle uppkomma genom att Flerie Invest med företrädesrätt tecknar nya aktier i Nanologica; samt

  2. den budplikt som annars skulle uppkomma genom att Flerie Invest infriar ett åtagande att teckna aktier i Nanologica som övriga aktieägare eller andra inte tecknar.

Överväganden

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har utfärdat takeover-regler för vissa handelsplattformar (2018-04-01). Reglerna ger inom sitt tillämpningsområde uttryck för god sed på den svenska aktiemarknaden.

Av punkten III.1 i takeover-reglerna följer att budplikt inträder när någon genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett aktiebolag vars aktier handlas på Spotlight Stock Market.

Reglerna om budplikt är avsedda att skydda övriga aktieägare i samband med ett kontrollägarskifte. Den som förvärvar aktier i ett bolag på Spotlight Stock Market i sådan omfattning att kontroll – minst tre tiondelar av röstetalet – uppnås, ska erbjuda sig att förvärva även resterande aktier till ett i reglerna på visst sätt angivet pris. För övriga aktieägare innebär budplikten en individuell rätt att bli erbjuden möjligheten att lämna bolaget genom att överlåta sina aktier till kontrollägaren.

Aktiemarknadsnämnden kan enligt punkten I.2 i takeover-reglerna ge besked om hur reglerna ska tolkas och tillämpas samt medge undantag från reglerna, om särskilda skäl föreligger. I kommentaren till punkten III.1 har som exempel på skäl som bör kunna motivera undantag anförts bl.a. att innehavet har uppkommit till följd av att en aktieägare har utnyttjat sin företrädesrätt att teckna aktier i en nyemission. Aktiemarknadsnämnden beviljar enligt fast praxis dispens från budplikt i en sådan situation. Varje aktieägare måste normalt kunna teckna nya aktier med stöd av sin företrädesrätt utan att riskera budplikt, om budpliktsgränsen överskrids till följd av att andra aktieägare inte utnyttjar sin företrädesrätt.

På grund av det anförda ska Flerie Invests ansökan om dispens från budplikt för tecknande av aktier med stöd av företrädesrätt i den planerade nyemissionen i Nanologica bifallas utan villkor.

Flerie Invest avser också att garantera den aktuella emissionen. Dispens kan enligt nämndens praxis beviljas från den budplikt som kan uppkomma till följd av infriandet av ett garantiåtagande i en nyemission, om garantiåtagandet är utformat på ett sådant sätt att garanten med stöd av detta endast kan teckna aktier som blir över sedan först aktieägarna, inklusive garanten om denne är aktieägare, erbjudits att teckna aktier och därefter samtliga aktieägare, exklusive garanten, erbjudits att teckna återstående aktier utan företrädesrätt.

En förutsättning för dispens vid infriande av ett garantiåtagande är vidare att aktieägarna i det emitterande bolaget inför bolagsstämmans beslut om emissionen är informerade om garantiåtagandet samt om hur stor kapital- respektive röstandel som garanten högst skulle kunna få genom att infria garantin. Dessutom måste emissionen stödjas av en stor majoritet bland övriga aktieägare. Flerie Invest bör på sådana villkor beviljas dispens från budplikt även för att, vid ett infriande av garantiåtagandet, teckna aktier i den planerade nyemissionen.

På grund av det anförda ska i det nu aktuella fallet ansökan om dispens från budplikt bifallas (jfr bl.a. 2019:26).

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%