Aktiemarknadsnämndens uttalande 2020:5

(Beslutades 2020-03-15, offentliggjordes 2020-03-25)

Dispens från budplikt (Lexington – IRRAS)

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under de i framställningen angivna förutsättningarna, Lexington Assets Holding Ltd (BVI) och Bacara Holdings Limited undantag från den budplikt som kan uppkomma om bolagen infriar sina emissionsgarantier vid den planerade nyemissionen av aktier i IRRAS AB.

Om Lexington Assets Holding Ltd (BVI) eller Bacara Holdings Limited förvärvar ytterligare aktier och därigenom ökar sin röstandel i IRRAS AB uppkommer budplikt.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 14 mars 2020 en framställning från Setterwalls Advokatbyrå som ombud för Lexington Assets Holding Ltd (BVI) (”Lexington”), ett bolag registrerat i Brittiska Jungfruöarna, och Bacara Holdings Limited (”Bacara”), ett bolag registrerat i Cypern. Framställningen rör dispens från budplikt.

Framställning

I framställningen till nämnden anförs i huvudsak följande.

IRRAS AB, organisationsnummer 55672-7134, är ett svenskt publikt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market. IRRAS är ett medicintekniskt bolag som fokuserar på leverans av innovativa lösningar för hjärnskador och intrakraniella blödningar.

IRRAS aktiekapital uppgår till 864.539,22 kronor fördelat på 28.817.974 aktier.

Lexington äger 3.155.727 av aktierna i IRRAS, vilket motsvarar 10,95 procent av samtliga aktier i bolaget. Lexington är den största ägaren i IRRAS. Lexingtons ägs i sin tur till hälften av Marios Fotiadis, styrelseledamot i IRRAS, och till hälften av Marios Fotiadis maka. Bacara äger 1.430.725 av aktierna i IRRAS, vilket motsvarar 4,96 procent av samtliga aktier i bolaget. Bacara är den tredje största ägaren i IRRAS. Marios Fotiadis maka har ett bestämmande inflytande i Bacara. Mellan Lexington och Bacara föreligger en överenskommelse om att genom ett samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktigt gemensam hållning i syfte att uppnå ett bestämmande inflytande i IRRAS. Lexington och Bacara äger tillsammans 4.586.452 aktier i IRRAS, motsvarande cirka 15,92 procent av samtliga aktier.

Styrelsen i IRRAS avser att, med stöd av emissionsbemyndigande från extra bolagsstämma den 2 mars 2020, besluta om nyemission av aktier som tillför IRRAS en emissionslikvid om cirka 250 miljoner kronor (”Emissionen”). Syftet med Emissionen är att finansiera fortsatt kommersialisering av IRRAS produktportfölj, bolagets löpande verksamhet samt genomföra mindre produktförbättringar. IRRAS avser även att stärka bolagets försäljnings- och marknadsorganisation i syfte att öka kännedom om bolaget för att etablera, upprätthålla samt utveckla relationer med potentiella kunder på de marknader som bolaget bedömer som intressanta. Emissionen ska ske med företrädesrätt för aktieägarna och de som tecknar aktier med stöd av företrädesrätt kommer även ha rätt att teckna aktier utöver sin företrädesrätt. Även andra än de som har företrädesrätt till teckning kommer att ha möjlighet att teckna aktier utan företrädesrätt.

Styrelsen i IRRAS har ännu inte beslutat eller offentliggjort de närmare emissionsvillkoren. Preliminär tidpunkt för sådant offentliggörande är före marknadsplatsens öppnande den 17 mars 2020 och kommer bland annat att beakta kursutvecklingen dagen före offentliggörandet. Stängningskursen för aktien i IRRAS den 13 mars 2020 var 11,95 kronor. Emissionen kommer att genomföras med sedvanlig rabatt för företrädesemissioner. Högsta antal aktier enligt bolagsordningen är 67.000.000 aktier, det vill säga Emissionen kan maximalt omfatta 38.182.026 aktier. Om maximalt antal aktier emitteras kommer teckningskursen att uppgå till cirka 6,55 kronor för att uppnå en emissionslikvid om 250 miljoner kronor. Teckningsperioden i Emissionen bedöms preliminärt komma att löpa från och med den 25 mars 2020 till och med den 8 april 2020, och utfallet av Emissionen är tänkt att offentliggöras omkring den 14 april 2020.

För att säkerställa att Emissionen kan ske framgångsrikt på acceptabla villkor gör styrelsen i IRRAS bedömningen att Emissionen måste förankras med bolagets större ägare genom teckningsåtaganden, samt att Emissionen i övrigt måste garanteras av aktieägare eller andra investerare.

Lexington och Bacara har var för sig förklarat att de kommer att teckna sina respektive pro rata-andelar av Emissionen (”Teckningsåtagandet”), vilket tillsammans motsvarar en emissionslikvid om cirka 39,8 miljoner kronor vid en sammanlagd nyemission om 250 miljoner kronor. Vidare har Lexingtion och Bacara gemensamt utfäst sig att som garanter av Emissionen teckna ytterligare aktier i Emissionen upp till ett sammanlagt belopp om 150 miljoner kronor som även innefattar det belopp som Lexington och Bacara tecknar med stöd av Teckningsåtagandet (”Emissionsgarantin”), det vill säga 110,2 miljoner kronor i Emissionsgaranti vid en sammanlagt emissionslikvid om 250 miljoner kronor.

IRRAS har tillsammans med sina finansiella rådgivare för närvarande lyckats samla teckningsåtaganden och emissionsgarantier som tillsammans med åtagandena från Lexington och Bacara innebär att en Emission om 250 miljoner kronor är fullt ut garanterad. Slutligt utfall avseende teckningsåtaganden och emissionsgarantier kommer dock att kunna fastställas först efter marknadsplatsens stängning den 16 mars 2020.

Om Emissionen omfattar det högsta antal aktier som ryms inom bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier – det vill säga till en teckningskurs om 6,55 kronor för att möjliggöra en sammanlagd emissionslikvid om 250 miljoner kronor – och samtliga aktier endast tecknas av de aktieägare och andra investerare som lämnat teckningsåtaganden och/eller emissionsgarantier, kommer den gemensamma ägarandelen för Lexington och Bacara att uppgå till cirka 41,04 procent av samtliga aktier i IRRAS efter Emissionen. Om Lexingtons och Bacaras emissionsgaranti skulle utnyttjas fullt ut skulle detta alltså innebära att bolagens sammanlagda röstandel i IRRAS skulle passera 30 procent, vilket skulle utlösa budplikt.

Styrelsens beslut om Emissionen kommer ske med stöd av emissionsbemyndigande som beslutades vid en extra bolagsstämma i IRRAS den 2 mars 2020. Under perioden därefter har situationen på finansmarknaden försämrats avsevärt, något som i hög grad har påverkat IRRAS. Under perioden från och med den 2 mars 2020 till och med den 13 mars 2020 har kursen på IRRAS aktie gått ner cirka 18,4 procent. Under perioden från och med den 14 februari 2020, vilket var den dag då kallelsen till den extra bolagsstämman utfärdades, till och med den 13 mars 2020 har kursen på IRRAS aktie gått ner över 40 procent.

IRRAS bedömning är att bolagets befintliga rörelsekapital inte är tillräckligt för att täcka bolagets behov under den kommande tolvmånadersperioden givet IRRAS aktuella affärsplan. Det är därför av stor vikt för IRRAS att Emissionen kan genomföras enligt den planerade tidsplanen. Styrelsen i IRRAS har bedömt att Emissionen måste vara fullt garanterad för att den ska kunna genomföras på ett ändamålsenligt sätt. Den nuvarande situationen på finansmarknaden har medfört att möjligheten att sätta samman ett garantikonsortium har försvårats högst avsevärt. Den 12 mars 2020 skedde kraftiga kursfall på världens alla börser till följd av oro kring coronaviruset. IRRAS aktiekurs föll denna dag med hela 16,3 procent. Styrelsen i IRRAS har i samråd med bolagets finansiella rådgivare bedömt att det inte är möjligt att garantera Emissionen full ut med mindre än att Lexington och Bacara kraftigt utökar den emissionsgaranti som diskuterades vid tidpunkten för kallelsen till den extra bolagsstämman den 2 mars 2020. Styrelsen i IRRAS, liksom Lexington och Bacara, kunde vid tidpunkten för kallelsen till den extra bolagsstämman, då stängningskursen var 20 kronor, inte rimligen kunnat förutse att det på något sätt skulle vara erforderligt att på bolagsstämman behöva pröva emissionsbemyndigandet med villkoret att aktieägarna informeras om den möjliga kapital- respektive röstandelen för Lexington och Bacara samt att emissionsbemyndigandet godkändes med 2/3 majoritet av röster och aktier (med bortseende från Lexingtons och Bacaras innehav).

En eventuell ökning av Lexingtons och Bacaras ägarandel i IRRAS sker inte i syfte att öka ägarnas innehav av aktier i IRRAS utan i syfte att möjliggöra genomförandet av Emissionen. Utökningen av emissionsgarantin innebär samtidigt att Lexingtons och Bacaras gemensamma ägarandel riskerar att överstiga 30 procent av röstetalet för det fall (i) utfallet i Emissionen innebär att endast en mindre andel av Emissionen tas upp av andra än de aktieägare och andra investerare som lämnat teckningsåtaganden eller emissionsgarantier och (ii) styrelsen tvingas besluta om lägsta möjliga teckningskurs om 6,55 kronor för att möjliggöra en sammanlagd emissionslikvid om 250 miljoner kronor.

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har utfärdat regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar. Med anledning av det gemensamma innehav som Lexington och Bacara skulle kunna inneha efter Emissionens genomförande vid fullt utnyttjande av deras emissionsgaranti kan budplikt uppkomma avseende resterande aktier i IRRAS i enlighet med punkten III.1 i takeover-reglerna.

Hemställan

Med hänvisning till ovan angivna omständigheter hemställer Lexington och Bacara att nämnden medger undantag från den budplikt enligt takeover-reglerna som skulle uppkomma om Lexington och Bacara tvingas infria deras gemensamma emissionsgaranti enligt ovan att teckna aktier i IRRAS.

Överväganden

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har utfärdat takeover-regler för vissa handelsplattformar (2018-04-01). Reglerna ger inom sitt tillämpningsområde uttryck för god sed på den svenska aktiemarknaden.

Av punkten III.1 i takeover-reglerna följer att budplikt inträder när någon genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett aktiebolag vars aktier handlas på First North Growth Market.

Reglerna om budplikt är avsedda att skydda övriga aktieägare i samband med ett kontrollägarskifte. Den som förvärvar aktier i ett bolag på First North Growth Market i sådan omfattning att kontroll – minst tre tiondelar av röstetalet – uppnås, ska erbjuda sig att förvärva även resterande aktier till ett i reglerna på visst sätt angivet pris. För övriga aktieägare innebär budplikten en individuell rätt att bli erbjuden möjligheten att lämna bolaget genom att överlåta sina aktier till kontrollägaren.

Aktiemarknadsnämnden kan enligt punkten I.2 i takeover-reglerna ge besked om hur reglerna ska tolkas och tillämpas samt medge undantag från reglerna, om särskilda skäl föreligger.

Dispens kan enligt nämndens praxis beviljas från den budplikt som kan uppkomma till följd av infriandet av ett garantiåtagande i en nyemission, om garantiåtagandet är utformat på ett sådant sätt att garanten med stöd av detta endast kan teckna aktier som blir över sedan först aktieägarna, inklusive garanten om denne är aktieägare, erbjudits att teckna aktier och därefter samtliga aktieägare, exklusive garanten, erbjudits att teckna återstående aktier utan företrädesrätt.

I det nu aktuella fallet beslutade bolagsstämman i IRRAS för knappt två veckor sedan att bemyndiga bolagets styrelse att besluta om nyemission av aktier. Styrelsen har utifrån detta planerat för en företrädesemission som skulle vara fullt ut garanterad av Lexington, Bacara och andra garanter. Preliminär tidpunkt för offentliggörande av emissionen är den 17 mars 2020 och teckningsperioden är avsedd att börja löpa den 25 mars 2020. Mot bakgrund av de senaste dagarnas exceptionella kursnedgång på aktiemarknaden i allmänheten och i IRRAS-aktien har styrelsen i samråd med bolagets finansiella rådgivare nu kommit till slutsatsen att det inte är möjligt att garantera emissionen full ut med mindre än att Lexington och Bacara kraftigt utökar den emissionsgaranti som diskuterades vid tidpunkten för kallelsen till den extra bolagsstämman den 2 mars 2020. Med en sådan garanti skulle dessa båda ägare, om de tvingas infria sitt åtagande, kunna komma att uppnå en sammanlagd röstandel som överstiger 30 procent i IRRAS. Eftersom ägarna ifråga enligt framställningen är närstående i takeover-reglernas mening skulle då också budplikt uppkomma.

En förutsättning för dispens vid infriande av ett garantiåtagande är enligt nämndens praxis att emissionen beslutas av bolagsstämman och att aktieägarna i det emitterande bolaget inför stämmans beslut är informerade om garantiåtagandet samt om hur stor kapital- respektive röstandel som garanten högst skulle kunna få genom att infria garantin. Dessutom måste emissionen stödjas av en stor majoritet bland övriga aktieägare (se bl.a. AMN 2020:03). Dessa förutsättningar är i det nu aktuella fallet inte uppfyllda. Med hänsyn till den mycket korta tid som förflutit sedan stämman lämnade sitt bemyndigande, den helt exceptionella kursutvecklingen på aktiemarknaden generellt och i IRRAS-aktien till följd av alldeles särskilda hastigt uppkomna globala omständigheter samt vad som i övrigt anförs i framställningen är nämnden emellertid beredd att i just detta fall medge dispens från budplikten trots att saken inte behandlats av bolagsstämman.

På grund av det anförda ska ansökan om dispens från budplikt bifallas.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...